ŞİRKET KURULUŞU ve ŞİRKET TESCİLİ

Bilindiği üzere şirket kuruluş evrakları noterlik makamına onaylatıldıktan sonra Ticaret Sicil memurluğunda ticaret sicil memurları tarafından tescil ve ilan ediliyordu.

Ümit Balcılar
Ümit Balcılar
22 Ekim 2018 Pazartesi 12:37
ŞİRKET KURULUŞU ve ŞİRKET TESCİLİ

ŞİRKET KURULUŞU ve ŞİRKET TESCİLİ

Bilindiği üzere şirket kuruluş evrakları noterlik makamına onaylatıldıktan sonra Ticaret Sicil memurluğunda ticaret sicil memurları tarafından tescil ve ilan ediliyordu. Kuruluş sözleşmesinin hazırlanması ve tasdik işlemi, evrakların onaylanması yaklaşık 700 - 800 TL kadar masrafa denk geliyordu. Bunun dışında ciddi anlamda zaman kaybına sebep oluyordu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca Mart 2018’ de yayınlanan “Şirket Kuruluş sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” ile şirket kuruluşlarında yeni bir dönem başlamıştır. Bahse konu tebliğe göre; TOBB ne bağlı Ticaret ve Sanayi Odaları nezninde bulunan Ticaret Sicil Müdürlükleri ne müracaat ile gerçekleştirilecektir. Şirket kuruluş sözleşmeleri MERSİS’te hazır  hale getirilecek ve şirket ortaklarınca, şirket merkezine bağlı Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde ticaret sicil memurları huzurunda şirket ortakları veya kanuni temsilcileri tarafından imzalanacaktır. Fakat kurucuların veya temsilcilerin okuma yazma bilmemesi, Türkçe bilmemesi, işitme görme veya konuşma engelli olması durumunda sözleşmeler noter huzurunda imzalanacaktır. Kurucu ortağın 18 yaşından küçük olması halinde şirket sözleşmesinin velileri tarafından imzalanması gerekir. Velinin tek kişi olması halinde nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi zorunludur. On sekiz yaşından küçük kişinin velisiyle beraber şirket kurucusu olması halinde vasi veya kayyum kararı müdürlüğe ibraz edilir. Şirket kurucusunun Türk vatandaşı olması durumunda, kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesinin ibrazı yeterli olacak, kurucunun doğumla Türk vatandaşı olup ta çıkma izni almak şartıyla Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olması durumunda mavi kart ibrazı edilecektir.

Kurucunun yabancı uyruklu olması halinde ise geçerli pasaport ibrazı edilecektir. Yabancı uyruklu pasaportun yeminli tercüme bürosunda Türkçe yeminli tercümesi ve noter onayı gerekecektir.

Şirket temsilcileri kurucular adına imza alabilmesi için sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya yetkili oldukları belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini ibraz edeceklerdir. Kurucu adına imza atacak kişilerin vekil olması halinde vekaletname düzenlemeye yetkili makam veya noterce onanmış vekaletnamenin aslı ibraz edilecektir. Ticaret Sicil Müdürlükleri; şirket kuruluşu için istenilen belgeleri inceleyip doğruluğunu araştırıp onayladıktan sonra MERSİS sisteminden edinilecek şirket sözleşmesini yetkililere imzalatacak ve Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından da imzalanacaktır. İmzalanan sözleşmenin tüm sayfaları müdür tarafından mühür yapılır ve sayfaya da işlem tarihi yazılır veya tarih kaşesi yapılır. İmza ve mühr yapılan sözleşmenin bir nüshası müdürlük tarafından alınır ve şirketin tescil başvurusu ile birlikte dosyasında muhafaza edilir. Diğer sözleşme nüshaları ise şirket ilgililerine verilir. Şirket sözleşmesinde olduğu gibi Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde imza beyannameleri de huzurda imzalanır. Müdür’ünün de imzaladığı şirket sözleşmesinin tescili için 3 ay içinde başvuru yapılmalıdır. Bu 3 ay içinde başvuru yapılmaz ise bu durumda sözleşme üzerinde imzası olan şahısların şirket kurma iradelerinin devam ettiğini beyan etmesi gerekir. Ticaret sicili hizmet bedeli ise sözleşmelerin imzalanması, düzeltme beyanı imza beyannamesi, sözleşme tescili ise Asgari ücretin yüzde onundan fazla olamaz.

Ayrıca tüm hizmetlerin birlikte veya ayrı ayrı yapılması için tek hizmet bedeli tahsis edilir.

Sonuç olarak tebliğ ile şirket kuruluş süreci ve masrafları azaltılmış ve kolaylaştırılmıştır.

Ayrıca önemli derece de zamandan ve kırtasiyeden ve zamandan tasarruf sağlanmıştır.

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

13 MART 2018 SALI TARİHLİ 30359 SAYILI RESMİ GAZETE’YE GÖRE

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin amacı; kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların ticaret sicili müdürlüğünde onaylanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde geçen “Kanununun” ibaresinden sonra gelmek üzere “40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde geçen “esas sözleşmeyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kooperatifte ana sözleşmeyi” ibaresi eklenmiş, (n) bendinde geçen “ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi” ibaresi “sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi ve kooperatifi” olarak değiştirilmiş ve (ş) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) Yetkilendirilmiş personel: Bu Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların onaylanması ve imza beyannamesinin düzenlenmesi işlemlerini yerine getirmek üzere ticaret sicili müdürü tarafından görevlendirilen ticaret sicili müdürlüğü personelini,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yetkilendirilmiş personel şirket kuruluş işlemi için başvuruda bulunan kişinin kimliğini kanıtlayan resmi belgeyi inceler, belgedeki fotoğraf ile gelen kişiyi karşılaştırır, kişi bilgileri ile varsa soğuk mühür izini kontrol eder.  İbraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi halinde ispata yarar ikinci bir belge istenir. Başvuruda bulunan kişinin, gerçekten ibraz edilen kimliğin sahibi olup olmadığı hususunda Sistem üzerinden gerekli kontrollerde bulunulacaktır.

(2) İbraz edilen belgenin yırtık veya yıpranmış olması, belgedeki resmin eski olması veya benzeri durumlar nedeniyle kimlik doğrulanmasında tereddüt yaşanması durumunda, belgenin değiştirilmesi veya yenilenmesi istenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Sözleşmenin imzalanmasından önce kurucu veya temsilciler, iradesini serbestçe ve kendi isteğine uygun olarak beyan eder.

(2) Müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel, kurucunun yaşlılık, hastalık gibi nedenlerle ayırt etme gücünün bulunmadığına ilişkin şüpheye düşerse, şüphe edilen hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin yetkili makamlardan alınacak bir belgenin ibraz edilmesini isteyebilir.

(3) Kurucunun, okur-yazar olmaması durumunda sözleşme, mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle imzalanır.

(4) Kurucunun Türkçe bilmemesi durumunda yeminli bir tercüman bulundurulması zorunludur.

(5) Kurucunun, sağır, dilsiz veya görme engelli olup da yazı ile anlaşmanın mümkün olmadığı hallerde; sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan yeminli bir tercümanın, görme engelliler için iki tanığın huzurda bulunması zorunludur.

(6) İmzanın yeminli tercüman veya tanık huzurunda atılması halinde bu husus bir tutanağa bağlanır. Ayrıca tutanakta yeminli tercüman veya tanıkların kimlik bilgileri ile imzalarına yer verilir. Söz konusu tutanak sicil dosyasında saklanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında geçen “müdür” ibaresi “müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “müdürlükler tarafından” ibaresi “herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Müdürlüğe imza beyannamesi verilebilmesi için, MERSİS üzerinden şirketin kuruluş veya ticari işletme açılış başvurusunun onaya gönderilerek talep numarası alınması gerekir.

(2) Yetkilendirilmiş personel talep numarası ile MERSİS üzerinden oluşturacağı formu, kimlik bilgileri bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde doğrulandıktan sonra gerçek kişi tacire veya kurulacak şirket adına imzaya yetkili şahsa imzalatır; ayrıca yetkilendirilmiş personel tarafından mühür basılmak ve imzalanmak suretiyle form onaylanır. İmza beyannamesi kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükte düzenlenmesi durumunda onaylanan beyanname şirketin veya işletmenin dosyasına konur.

(3) İmza beyannamesinin kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükten başka bir Müdürlüğe verilmesi durumunda beyanname iki nüsha olarak düzenlenir. Beyannameyi onaylayan Müdürlük beyannameyi MERSİS’e yükler ve beyannamenin bir nüshasını fiziki ortamda ilgili Müdürlüğe gönderir ve bir nüshasını da Müdürlükte ayrı bir dosyada saklar.

(4) Şirketin kuruluş veya işletmenin açılış tescili, imzaya yetkili kişilerin tamamının imza beyannamelerinin kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlüğe verilmesi veya MERSİS’e yüklenmesinin ardından gerçekleştirilir.

(5) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ilgili hükümleri imza beyannamesinin düzenlenmesinde de kıyasen uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere madde başlığı ile birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İmza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumlar

MADDE 13/A – (1) Aşağıdaki durumlarda ayrıca imza beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır:

a) Kurucunun, şirket sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmez.

b) Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekaleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekaletnamenin Müdürlüğe ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Vekaletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sicil müdürü, bu Tebliğde düzenlenen işlemlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda personel görevlendirir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “(ç) ve (d)” ibaresi “(ç), (d) ve (e)” şeklinde, “yüzde onundan” ibaresi “yüzde onbeşinden” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Defter tasdiki,”

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

2018 YILI ÜLKEMİZİN EN ÇOK TİCARET YAPTIĞI ÜLKE VERİLERİ

2017 yılında toplamda 157 milyar dolar değerinde ihracat, 233.7 milyar dolar değerinde ithalat yapmış Türkiye'nin dış ticaret açığı 76.7 milyar dolar tespit edilmiştir. 2008 yılı içinde 69.9 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2008'den 2017'ye yaklaşık 10 yükseldi.

İhracat Kanadı

Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya 2017 yılı içinde 15.1 milyar dolar ile ilk sırada bulunmaktadır. 2008 yılında Almanya ile 12.9 milyar dolar değerinde ihracat yapılmaktayken, son 10 yıl içinde ihracat yüzde 17 artış göstermektedir. 2008 yılında yaklaşık 3.7 milyar dolar "motorlu taşıt ve makine parçaları" ihracatı gerçekleşmiştir. 2017 yılı içinde bu kalemlerde ihracat 5.2 milyar dolara kadar artış gösterdi ve ihracat payında zirvedeki yerini korudu.

İngiltere ile 2017 yılı içinde 9.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirilerek ikinci sırada yer alması sağlanmıştır. 2008 yılında 8.1 milyar dolar değerinde ihracat yapılan İngiltere ile 10 yıllık zaman diliminde ihracat yüzde 18.5 artış göstermiştir. İngiltere ile yapılan ihracat 2008 yılından 2017 yılına kadar 1.5 milyar dolar artış göstermiştir. En yüksek paya sahip olan "motorlu taşıtlar" ihracatı 1.6 milyar dolardan 2.5 milyar dolara artış göstermiştir. Diğer ihracat kalemlerinde sıra dışı bir değişiklik olmazken, İngiltere'nin Brexit ile birlikte Gümrük Birliği anlaşmasından çıkacak olması Türkiye'nin ihracatında düşüşe neden olabilir.

Birleşik Arap Emirlikleri, ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 2017 yılında 9.1 milyar dolar olarak üçüncü sırada yer almıştır. Aynı ülke ile 2008 yılında 7.9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleşirken, 10 yıllık zaman diliminde ihracat hacmi yüzde 15 artmıştır. Bu zaman diliminde kıymetli metaller ve mücevher ihracatı yüzde 500 artarak 6.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2008 yılında 5.7 milyar dolar olan "demir ve çelik" ihracatı 2017 yılında 105 milyon dolara gerilemiştir.

Türkiye'nin 2008 yılından 2017 yılına toplam ihracatına göz atıldığında, 2008 yılında 132 milyar dolar olarak belirlenen değer 2017 yılında 157 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. Son 10 yıllık zaman diliminde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 19 artmıştır.

2017 yılında ihracat sıralamasında ilk üçü oluşturan Almanya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirliklerinin ihracattaki toplam payı yüzde 21.5 olarak belirlenmiştir.

İthalat Kanadı

2017 yılında Çin 23.3 milyar dolar ile Türkiye'nin en çok ithalat gerçekleştirdiği ülke olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2008 yılında 15.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bundan 10 yıl öncesine kadar Türkiye ile ithalat içinde bulunan ülkeler arasında 3. sırada olan Çin ile son 10 yıl içinde ithalat yüzde 49 oranında artmıştır. Çin'den 2008 yılında 7 milyar dolar değerinde "metal, makina ve elektronik eşya" ithalatı yapılırken 2017'de bu rakam 11.1 milyar dolara yükselerek yüzde 50'den fazla yükselişe geçmiştir. Çin'den ithalatı gerçekleştirilen akıllı telefonların bulunduğu kalem ise yaklaşık yüzde 75 yükselişe geçmiştir.

2017 yılında Almanya ile 21.3 milyar dolar ithalat yapılarak ülkeler arasında ikinci sırada olarak belirlenmiştir. 2008 yılında aynı ülke ile 18.6 milyar dolar değerinde ithalat yapılmakta iken, bu zaman diliminde ithalat hacmi yüzde 14.5 artış göstermektedir. 2008 yılında 7.8 milyar dolar olan motorlu taşıt ve makine parçaları ithalatı yapılmakta iken, 2017 yılında bu konuda ithalat 9.4 milyar dolara çıkmıştır. 2017 yılında 6,2 milyar dolar ticaret açığı belirlenen Almanya ile olan ticaret ilişkisi “ithalata dayalı ihracat” olmasından dolayı eleştiri çekmiştir.

Doğal gaz ithalatında Türkiye ile önemli bir paya sahip olan Rusya ile 2017 yılı içinde 19.5 milyar dolar değerinde ithalat yapılmıştır. 2008 yılı içinde 31.3 milyar olan ithalat değeri, 10 yılda yüzde 37 azaldı. 2008 yılında Rusya Federasyonu ile 22.7 milyar dolar değerinde doğal gaz ithalatı gerçekleşiyorken, bu değer 2017 yılında 11.4 milyar dolara düşmüştür. Böylece doğal gaz ithalatında Rusya'ya olan bağımlılık son 10 yılda yüzde 50 azaldı.

2008 2017 yılları arasında Türkiye'nin ithalat rakamları incelendiğinde, 2017'de 233.7 milyar dolar olan ithalat 2008'de 201.9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalat bu dilimde yüzde 15.7 artış sağlamıştır.

Çin, Almanya ve Rusya 2017 yılı içinde ithalat sıralamasının ilk üçünü oluşturup toplam payı 27,4 olarak belirlenmiştir.

Türkiye ihracatı geçen yıl ocak haziran ayları arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 77 milyar 375 milyon 634 bin dolarken bu yılın ilk yarısında 82 milyar 222 milyon 861 bin dolara ulaştı. İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yılın ilk yarısında 53 milyar 491 milyon 906 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl aynı dönemde 54 milyar 828 milyon 167 bin dolarlık satış gerçekleştirildi. Böylece, yılın ilk yarısındaki ihracatın yüzde 66,7'si söz konusu ülkelere yapılmış oldu. İşte Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler...

Toplam 2017 İhracatı (Bin Dolar): 77.375.634

2018 İhracatı (Bin Dolar): 82.222.861

1- Almanya

2017 İhracatı (Bin Dolar): 7.221.260

2018 İhracatı (Bin Dolar): 8.231.279

2- Birleşik Krallık

2017 İhracatı (Bin Dolar): 4.568.309

2018 İhracatı (Bin Dolar): 5.216.727

3- Ä°talya

2017 İhracatı (Bin Dolar): 4.257.059

2018 İhracatı (Bin Dolar): 5.044.933

4- Ä°spanya

2017 İhracatı (Bin Dolar): 3.012.946

2018 İhracatı (Bin Dolar): 3.894.936

5- Irak

2017 İhracatı (Bin Dolar): 4.614.661

2018 İhracatı (Bin Dolar): 3.887.223

6- ABD

2017 İhracatı (Bin Dolar): 4.427.116

2018 İhracatı (Bin Dolar): 3.837.280

7- Fransa

2017 İhracatı (Bin Dolar): 3.212.725

2018 İhracatı (Bin Dolar): 3.824.510

8- Hollanda

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.754.299

2018 İhracatı (Bin Dolar): 2.414.515

9- Belçika

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.541.888

2018 İhracatı (Bin Dolar): 2.029.609

10- Ä°srail

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.626.192

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.955.887

11- Romanya

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.456.649

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.923.673

12- Polonya

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.510.563

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.680.947

13- Rusya Federasyonu

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.126.082

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.650.055

14- Çin

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.333.418

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.462.510

15- BAE

2017 İhracatı (Bin Dolar): 5.570.042

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.397.292

16- Mısır

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.073.399

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.393.092

17- Suudi Arabistan

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.496.046

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.328.459

18- Bulgaristan

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.350.997

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.319.359

19- Ä°ran

2017 İhracatı (Bin Dolar): 1.536.537

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.313.406

20- Yunanistan

2017 İhracatı (Bin Dolar): 801.719

2018 İhracatı (Bin Dolar): 1.022.477

Diğer ülkeler

2017 İhracatı (Bin Dolar): 23.883.729

2018 İhracatı (Bin Dolar): 27.394.694

Türkiye’de Ticaret Sektörü: İç Ticaret ve Dış Ticaret

Mal ve hizmetlerin el ve yerinin değişmesinde, bazı unsurlar veya takas gibi usullerle alım satımının gerçekleşmesine ticaret adı verilir. Ticaret, iç ticaret ve dış ticaret olarak iki türe ayrılır.

İç Ticaret Durumu

Türkiye sınırları içinde mal ve hizmetin el ve yer değiştirmesi durumuna iç  ticaret denir. Türkiye’de iç ticaret oldukça yaygındır. Türkiye’de iç ticaretin yaygın olmasının başlıca nedenleri şöyledir:

 • Ä°klim çeşitliliğinin sağladığı avantajlar sayesinde tarım ürünlerinin kolay yetiştirilmesi çeşitliliğin çok olması yalnız bütün tarım ürünü çeşitlerinin her bölgede aynı olmaması.

· Ülke içinde sanayi işletmeleri dağılımın dengesiz olması ve bölgelere göre farklılık arz etmesi.

· Nüfusun ülkenin değişik bölgelerine göre değişiklik arz etmesi.

· Yaz ve kış turizminin etkisi ile bazı yörelerin fazlasıyla nüfus artışı yaşaması.

· Ulaşımın gelişmesiyle ülkenin her yerine erişilebilme imkanın artmış durumda olması.

 • Pazarlama imkanlarının artması ve pazarlama tekniklerinin gelişmiş duruma gelmesi.

Dış Ticaret Durumu

Türkiye’nin dış ticaret hacmi artmaktadır. Dış ticaret ürünler giderek çoğalmakta ve yurt dışından alınan ürünler de çoğalmaktadır. Türkiye dış satımda en fazla deniz yolunu kullanır. İhraç en çok otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü, tekstil sektörü, kazan – makineler ile gerçekleşir. Dış satımda en fazla kullandığı ürünlerse; kayısı, kuru incir ve üzüm, fındık, portakal, limon, mandalina gibi ürünlerdir. Yüzde 4 oranında tarım ihracatı yapılır. En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler Almaya ve Irak’tır. Maden ihracatı oranı en düşük ihracat payına sahiptir.

Transit Ticaret Durumu

Türkiye üzerinde yalnızca kara ve deniz yollarının kullanılmasıyla başka ülkelerin gerçekleştirdiği ticaret transit ticaret olarak adlandırılır. Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında bulunması ile transit ticareti önem arz etmiştir. İran Transit Ticaret yolu ile Habur – Kapıkule transit ticaret yolu önemli yollardandır.

ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI

Şirket türünün Şahıs firması mı yoksa sermaye şirketimi olacağı belirlenmeli. “Şahıs”, “Limited” ya da “Anonim” olmasına göre getirdiği yükümlülükler, avantajlar ve dezavantajlar değişkenlik gösterecektir.

Şahıs Şirketi mi Kurmak Daha Avantajlı Sermaye Şirketi Mi?

Şahıs İşletmesi Kurmanın Başlıca Avantajları

Şahıs şirketi kurarken sermaye şartı aranmaz. İş hacmine göre yeterli sermaye bulundurulması kafidir.

·      Şahıs İşletmeleri küçük ölçekliyse yalnızca işletme defteri tutmak kuruluş masraflarını önemli ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Büyük ölçekli işletme kurulacaksa tutmak zorunda oldukları yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında Şirketlerde olduğu gibi Pay defteri, Yönetim Kurulu Karar defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tutmayacaklar. Bu da kuruluş masraflarını azaltıyor.

·        Şahıs İşletmeleri kuruluşu veya tasfiye işlemi için daha az zaman ve emek harcanmakla birlikte maliyetler daha düşük olmaktadır.

·        Şahıs şirketlerinde sermaye, kar dağıtımı gibi kavramlar oomadığından ticari faaliyetine şahıs firması olarak devam etmekte olan gelir vergisi mükellefleri kar kullanımına bağlı herhangi bir vergi yükü ile karşılaşmamaktadır. Sene sonunda çıkan karın paylaşılması veya işletmeden çekilmesi hallerinde ayrıca bir stopaj ödenmemektedir.

Dezavantajları;

·        Vergi ve SGK gibi borçlarında şahıs tüm mal varlığı ile sorumlu tutulmaktadır.

·        Şahıs şirketlerinde edinilen kardan alınan vergi oranı artan orana bağlı tutulmaktadır. Bu da şahıs işletmesinin daha çok vergi ödemesine neden olmaktadır. Vergi dilimlerine göre % 15’den başlayan vergi oranı karlılıkları arttıkça % 35 oranına kadar çıkabiliyor.

Şirket Kurmanın (Limited ve Anonim Şirket ) Başlıca Avantajları ve Dezavantaşları;

·        Tek şahıs üzerinden anonim veya limited şirket kurulabilmektedir. Ortak edinme zorunluluğu yoktur ve ileride doğabilecek anlaşmazlığın önüne geçilebilir.

·      Sermaye, Limited şirketlerde minimum 10.000,00 TL, Anonim şirketlerde 50.000,00 TL oldu. Bu sermayenin ¼’ünü şirketi kurmadan önce bankaya bloke ZORUNLULUĞU KALKTI. Dilerseniz eskisi gibi 1/4 bloke ettirip kalan ¾ ünü şirket kuruluşundan sonra 24 ay içinde yatıracağınızı taahhüt edebilirsiniz.

Ya da baştan hiç ödeme yapmadan tamamını 24 ay içinde ödeyeceğinizi taahhüt ederek ilerleyebilirsiniz.

·        Vergi ve SGK borçlarında Limited şirketlerde müdürden tahsil edilemeyen vergi ve SGK prim borçlarından ortaklar TÜM MALVARLIĞIYLA sorumlu. Anonim şirketlerde ise yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağının Vergi ve SGK prim borçlarından hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

·        Limited şirketlerde ne kadar süre geçmiş olursa olsun hisse devrinden elde edilen gelirden DEĞER ARTIŞ KAZANCI olarak gelir vergisi hesaplanıyor. Anonim şirketlerde ise hisseler satın alındıktan sonra en az iki yıl elde tutulan pay senetlerinin satışından vergi alınmıyor.

·        Limited şirketlerde hisse devrinin genel kurul tasdiki ve noter tasdikine sunulması ve ticaret siciline tescili zorunludur. Anonim şirketlerdeyse hisse devri işlemi gerçekleştirilirken noter tasdiki yapılma ve ticaret siciline tescil ettirilme zorunluluğu aranmamaktadır.

·        Şirketlerde ana sözleşme değişiklikleri kolaylaştırıldı. Limited şirket bünyesinde esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortaklar kararıyla gerçekleşebilmektedir. Anonim şirketlerde ise bu durum şirket esas sermayesinin yarısını temsil eden ortaklar kararıyla yapılabilmektedir.

·        Hisse devri sırasında Limited Şirketlerde sadece noterlik makamınca hisse değerinin binde 8,25 oranında damga vergisi alınmaktadır. Devir sözleşmesinin feshi işlemi sırasındaysa, devir konusu hisse değeri üzerinden binde 1,65 damga vergisi ve her yetkili imzası için de binde 0,99 harç ödenmesi gerekmektedir. Anonim şirketlerde bu durum gerçekleşmemektedir. Bunun dışında Anonim şirketlerde pay senedi devri işlemi de damga vergisi ve harca tabi olmamaktadır.

·        Anonim şirketi kuruluşu sırasında işletme ve kurma faaliyetleri Limited şirkete oranla daha fazla masraflı olmaktadır.

·        Hem Anonim hem de Limited Şirketlerde mali kardan alınan vergi oranı sabittir. Kar oranı ne olursa olsun elde edeceği kardan sadece % 20 vergi oranı üzerinden vergi ödenmektedir. Fakat yıl sonunda kar dağıtımı yaparsa, dağıtılacak kar %15 kurum stopajına tabi tutulmaktadır.

Yukarıdaki yapılan açıklamalar doğrultusunda Anonim şirket kurmak daha avantajlı olabilmek açısından tercih sebebi olabilmektedir.

 1.  Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması

Şirket ana sözleşmesi hazırlık aşamasında şirketin özellikleri, ünvanı, müdürü, adresi, kar dağıtımı, sermayesi v.b. hususların neler olacağı belirlenmelidir. Şirketlerin temel dayanağını şirket ana sözleşmesi oluşturmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin hazırlık aşamasında gerekli olan maddeler;

Şirket ünvanı belirlenmelidir.

Tüm şirket türleri için en az 1 ortak yeterli olup, şirket ortakları ve hisse oranları belirlenmelidir.

Şirketin merkez adresi belirlenmelidir.

Ana szleşmede yer alacak şirket müdürü/ yetkilisinin kim olacağı belirlenmelidir.

Sermaye ve payları belirlenmeli ve açıkça yazılmalıdır. Şirket sermayesinin 1/4′ i peşin ödenmeli ve kalan kısma dair ödeme planı belirlenmelidir.

Şirket sermaye miktarının, şirketin yeterli nakit akışı sağlanıncaya kadar şirketi faaliyette tutabilecek miktarda olması beklenmektedir.

-          Şahıs şirketlerinde sermaye miktarı sizin belirleyeceğiniz (1000-5000 TL gibi) bir tutar olabilmektedir.

-          Limidet için Minimum sermaye tutarı 10.000,00 TL’dir.

-          Anonim Şirket için Minimum sermaye tutarı 50.000,00 TL’dir.

Şirketle ilgili ilanların nasıl yapılacağı belirlenmeli

Şirketten ayrılmanın, imtiyazlı hissenin olup olmayacağının ve kar dağıtımının detayları belirlenmeli

 1. Ana Sözleşmenin Ticaret Sicilde Onayı

Şirket ana sözleşmesi hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine yüklenir, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ile Ticaret Sicil Müdürlüğüne yetkili memura başvuru yapılarak kayıt numarası iletilir ve 3 adet ana sözleşme ticaret sicil memuru huzurunda ortaklar tarafından imzalanarak onaylatılır ve teslim alınır. Burada ayrıca şirketi temsile yetkili kişi  tescil talepnamesi (imza beyanı) hazırlatır.

Şirket ana sözleşmesi taslak olarak hazırlandıktan sonrasında MERSİS sistemine yüklenir ve gerekli maddeler sistem üzerinden doldurulur.

İşe başlama bildirimi aşamasında vergi dairesine iletebilmek adına noterlik makamında tasdik edilmiş kimlik sureti hazır bulundurulmalıdır. Eğer ki kimlik yabancı dilde ise (pasaport gibi) yeminli tercüme bürosu nda yeminli tercüme işlemi yapıldıktan sonra noter onaylı tercüme edilmiş nüshası suret ile birlikte vergi dairesine ibraz edilmelidir.

*   Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)

*   Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı

*  Şirket harici seçilmiş müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalarını kapsayan Ticaret Sicil müdürlüğünden onaylı belge.

Bu belge yerleşim yeri, uyruğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası ya da yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmiş olmalı, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve pasaportun yine noter onaylı tercümesi ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi ibraz edilmelidir.

*   Tüzel kişinin müdür olarak seçilmesi dahilinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) bildirecek şekilde yetkili departman kararı ile tüzel kişilerce belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümesi yapılmış noter tasdikli pasaport sureti iletmeleri gerekmektedir.

*  Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge

Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu ya da Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe tercümelerinin de yaptırılmış olması gerekir.

 1. Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

Şirket ana sözleşmesi ile vergi dairesinden potansiyel vergi kimlik numarası temin edilir..

MERSİS sistemine geçiş yapmış olan konumlarda mersis sistemi üzerinden temin edilir.

Potansiyel vergi kimlik numarası, şirket tescili gerçekleştikten sonra şirketin geçerli vergi numarası olacaktır. Fakat şirket.. kuruluş aşamasında Anonim Şirket kuruluşu yapıyorsanız bankaya şirket sermayesinin 1/4’ünü yatırabilmek için potansiyel vergi numarasına ihtiyaç vardır.  Bankaya gidilerek ortaklar tarafından şirket adına sermayenin %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır.  Limited Şirket kuruluşu yapıyor isenize doğrudan sermaye tutarının tamamını daha sonra yerine getirebilirsiniz. Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere  nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir .Aynı zamanda rekabet kurumu payı da ticaret odası veznesinden yatırıldığı için bankaya gitmenize gerek yok.

 1. Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi

Ticaret Odası Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

Noter onaylı ana sözleşme 3 adet / yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 adet

Şirket Yetkilisi İmza Beyanı 2 adet

Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)

Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet

Kurucu ortaklar bilgi formu

Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı

Rekabet Kurumu payı banka dekontu

Bu ve buna benzer evraklar hazırlandıktan sonra bağlı bulunulan Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ibraz edilir, ibraz sırasında gerekli harçlar yatırılmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

Limited Şirket Kuruluş evraklarınının büyük bir kısmı Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapıldığı için bu evrakları hazırlanması Yetkili memurlar tarafından Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacaktır.

 1. İmza Sirkülerinin Hazırlanması

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescili gerçekleştikten sonra şirket, tüzel kişilik kazanır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir. Şirketin tescil edildiği gün yasal olarak zorunlu olan tüm defterler noterde tasdik ettirilmelidir.

 1. Defter Tasdikleri

A. Şahıs Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

İşletme hesabı esasında tutulacak defter:

İşletme Hesabı defteri.

Serbest Mesleklerde Defter Tutma:

Serbest Meslek kazanç defteri (Madde 210)

Zirai Kazançlarda İşletme Defteri:

Çiftçi İşletme Defteri (Madde 213)

B. Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

Defter-i Kebir

Yevmiye Defteri

Envanter Defteri

Genel Kurul Karar Defteri

Ortaklar Pay Defteri

Müdürler Kurulu Defteri (1’den fazla müdür varsa gereklidir.)

C. Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

Defter-i Kebir

Yevmiye Defteri

Envanter Defteri

Yönetim Kurul Karar Defteri

Ortaklar Pay Defteri

Damga Vergisi Defteri

Defter Tasdikleride Ticaret sicilde Yapılacak.

 1. VERGİ DAİRESİ İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİN VERİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Şirketin tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulur;

Onaylı ana sözleşme

Onaylı imza sirküleri

Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)

Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı

Şirket ortaklarının ikametgahları

Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri

Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri

İlgili vergi dairesi yukarıda yazılı belgelerde bulunan bilgilere dayanarak şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyerek şirket yetkilisinin imzasını alır. Bu tutanak sonrasında şirket vergi dairesinden Vergi Levhası talep edebilir. (Yeni Düzenleme ile artık her mükellef değil risk odaklı yoklama yapılacak)

Mali müşavir, yetkisini kullanarak da sözleşme yaptığı mükellefin vergi levhasını yoklamayı beklemeden de onaylayabilir. Bu işlem kuruluş sürecini kısalttığı gibi işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.

A-Müracaat; Bu  evraklar ile birlikte vergi dairesine başvurulur. Kira kontratı ve smmm meslek sözleşmesine göre damga vergisi beyanı verilir ve tahakkuk eden tutar ödenir. Daha sonra Sicil servisine bütün evraklar ibraz edilir. Açılış müracaatı tamamlanmış olur.

B-Yoklama ve Tescil; Bu işlemlerden sonra Vergi dairesi memurları şirketinize gelip işyerinizin gerçekten açılıp açılmadığını denetlerler ve size yoklama fişi teslim ederler. Yoklama memurlarının şirketinize gelme süresi başvurunuzdan itibaren 2 ya da 3 gündür. Yoklama memurunun teslim edeceği yoklama fişi ile birlikte ertesi gün vergi dairesinin Sicil Servisinde kayıt işlemi tamamlanıp mükellefiyetiniz tescil edilir. Akabinde vergi levhanızı internet üzerinden indirebilirsiniz.

C-Bağkur İşlemleri; Bu işlemleri yaptıktan sonra  4/b kapsamında sigortalılık için ( Eski bağ-kura) SGK’na kayıt olmak. (SSK’lı değilseniz gerekmez)  4/b’li (Eski Bağ-kurlu ) olmanız halinde her ay  bağkur primi 2018 yılında indirimsiz olarak 700,17 TL, primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak 598,70 TL prim ödersiniz.

D-Yazar Kasa İşlemleri; (Eğer perakende sektöründe faaliyet gösterecekseniz gereklidir)

Öncelikle vergi dairesinden yazar kasa alımına ilişkin yazar kasa izin dilekçesini doldurup vergi dairesinden bu izni alırsınız. Daha sonra yazar kasa bayisine gidip gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Satıcılar bu işlemleri zaten bilmektedirler.

Yazar kasa’nın Faturasının Fotokopisi,

Yazar kasa izin belgesinin Fotokopisi,

Yazar kasa’nın ilk fişi (Bunu satıcı ayarlar)

Yazar Kasa ruhsatının ilk 3 sayfasının fotokopisi (Hangi sayfaların fotokopisinin çekileceğini de satıcı bilir)

Bu evraklarla vergi dairesine gidip Ödeme kaydedici cihazlara ait yazar kasa kullanım belgesini onaylatabilirsiniz.

 1. TİCARET ve SANAYİ ODASI İŞLEMLERİ

        (Söz konusu şirket sanayici ise Sanayi Odasına kaydolmak durumundadır.)

       1- Ticaret Odası Başvuru Formu                                                   

       2- Ticaret Sicil Gazetesi

       3- Müdür İmza Sirküleri

       4- Noter tastikli ana sözleşme

       5- Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri

       6- Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri

 1. BELEDİYE İŞLEMLERİ:

      

       1- İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı çıkartınız.

       2- Çevre Temizlik Vergisini Yatırınız.

       3- Kira kontratınızı götürmeyi unutmayınız (işyeri sahibi sizseniz Tapu fotokopisi). Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz.

       4- Ticaret Odası kayıt suretini götürünüz.

       5- Vergi Levhanızı götürünüz.

       6-Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz

 1. TİCARİ FAALİYETİN BAŞLANGICI

Girişimci, yatırımcı tüm bu süreçlerden sonra artık ticari faaliyetine başlayabilir. Matbaadan fatura bastırıp, kaşe yaptırdıktan sonra, gerekli olan tahsilat ve tediye makbuzları gibi tüm belgelerini tamamladıktan sonra fatura da düzenleyebilir. Artık işin prosedür kısmı bitmiştir ve girişimcilik maharetlerinin sergileneceği işin zor kısmı başlamıştır.  Girişimci bu süreçten sonra dilediği dernek, oda, birlik ve benzeri sivil toplum örgütlerine de üye olarak işinin gelişimine katkı sağlayabilir. Sigortalı işçi çalıştırması gerekiyorsa yine sözleşme imzaladığı Mali Müşavir aracılığıyla bu işlemlerini de yaptırabilir . Gerçekleştireceği faaliyetin gerekliliğine göre  belediye ruhsatı için ilgili belediyeye başvuru da bulunabilir ve ruhsat talep edebilir.

 1. KOSGEB ve Teşfikler

Kuruluşunu yapmadan önce KOSGEB’e kayıt olarak, destek ve hibelerden de faydalanabilirsiniz. Örneğin, sadece kuruluş aşaması için ödediğiniz paranın büyük bölümün geri alabilirsiniz. KOSGEB yeni girişimcilere 50.000,00 TL’ye kadar HİBE vermektedir. Ayrıca kredi ve eğitim imkanları da mevcuttur.

 1. Şirket Kuruluşunun Maliyeti

Şirket kuruluşu süreçlerinde alacağınız profesyonel desteğe ve şirketin özelliklerine  göre değişmekle birlikte  Ortak sayısı ve sermaye tutarı artıkça ödenen harçlar ve hazırlanan evraklar artmaktadır.

Yabancı Ortaklı veya Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu Prosedürleri

Yabancı uyruklular için Türkiye’de şirket kurmak veya hazır kurulu bir şirkete ortak olmak için herhangi bir yasal engel yoktur. Herhangi bir şahıs mükellefiyeti başlatabilir veya belirli bir sermaye koyarak limited veya anonim şirket kurabilirler. Ekstra olarak temin etmeleri gereken sadece yeminli tercüme ve şirket sözleşmesi nin okunması sırasında yeminli tercüman hizmetleridir.

Burada dikkat edilecek en önemli husus ise şirket kurulumu için seçilen mali müşavirin aynı zamanda yabancılar kanununa ve yabancıların çalışma ve ikamet izinleri konularına hakim olması gerekliliğidir. Çünkü yabancı uyruklular şirket kurduktan sonra çalışma izni almak ve Türkiye’de ikamet etmek istiyorlarsa bazı ek hususlarında şirket kurulumu sırasında yerine getirilmesi zorunludur.

Yani yabancı uyruklu bir şahsı, normal bir TC vatandaşı gibi en düşük yasal rakam olan 10.000 TL sermaye ile şirket kurup bu rakamın sadece yüzde 25’ini ödenmiş sermaye olarak gösterirse daha sonra yapacağı çalışma izni onaylanmayacaktır. Yabancı uyruklular şirket kurarken veya bir şirkete ortak olurken aşağıdaki konulara çok dikkat etmelidirler.

Şirketin sermayesi

Şirketin ödenmiş sermayesi

Yabancının yüzde olarak hisse oranı

Yabancının TL olarak sermayedeki oranı

Anonim şirket ise yabancının yönetim kurulunda olup olmadığı

Limited ise Türkiye’de ikamet ediyor veya edecek olması

Limited şirket ise müdür olup olmadığı

Sonuç olarak yabancılar için özellikle de Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancılar için şirket kurulumu normal bir şirket kurulumundan biraz daha detaylıdır. Bu yüzden sadece mali müşavir desteği ile değil aynı zamanda bir danışmanlık desteği ile şirket kurmakta fayda vardır.

Ayrıca özellikle uzun süreli ikamet izni alabilen Avrupa Birliği vatandaşları tarafından şu iki hususta genel olarak göz ardı edilir.

Anonim şirket kuran veya anonim şirkete ortak olan yabancılar her koşulda çalışma izni almak zorundadır.

Limited şirkette müdür olan yabancılar Türkiye’de ikamet etmeseler bile çalışma izni almak zorundalar.

TİCARET SİCİLİNE TESCİL İŞLEMİ

 1. Ticaret Siciline Tescil İşlemi: Ticaret çok yaygın bir perspektife sahiptir. Bundan dolayı, ticari firmaların üçüncü şahıslarca edinilebilmesi gereken bilgileri (ticaret unvanı, adres, faaliyet konusu vb.) tescil ettirilmelidir. Tescil işlemi, firma merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Odası’nda yapılmalıdır. Bağlı olduğunuz Ticaret Odası’na giderek sicil talebi için düzenlenen dilekçe ile genel evrak birimine giderek kayıt ettirmek suretiyle ticaret siciline tescil işlem sürecini başlatabilirsiniz.

Ticaret ve sanayi odası ya da ticaret odası olan yerlerde, tescil başvurularını yapmak üzere bir ticaret sicil memurluğu kurulur. Oda bulunmayan bölgelerde sicil işleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve o il dahilindeki yeterli teşkilata sahip odalardan birinin ticaret sicil memurluğu tarafından yürütülmektedir.

Ticaretle uğraşan her firma sahibi, tescil olunması lazım olan konuları ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır. Tescil, firmayı temsile yetkili veya yasal temsilcilerin talebi üzerine yapılır. Tescil talebinde bulunan şahıs, kimliğini ispat etmek zorundadır. Talep dilekçesindeki imza noterlik makamında tasdik edilmiş ise ayrıca kimlik ispatı zorunlu değildir. Tescil talebi dilekçe ile gerçekleşmektedir.

2. Tescil talebi dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

Gerçek kişilerin ekleyeceği belgeler:

- Dilekçe (gerçek kişi veya vekili tarafından imzalı)

- Noter onaylı ticaret unvanı tasdiknamesi (Unvan tasdiknamesinde; tacirin adı, soyadı, ikametgah ve iş adresi, işe başlama tarihi, uyruğu ve imzası bulunur.)

- Resimli nüfus cüzdanı sureti (noter tasdikli)

- Vergi levhası fotokopisi

- Noter tasdikli imza beyannamesi

- Tutulan defterlerin tasdik sayfasının fotokopisi

Tüzel kişilerin ekleyeceği belgeler:

- Dilekçe ( Şirket müdürü veya müdürleri tarafından imzalanacak )

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş ana sözleşmesi

- Temsile yetkililerin imza beyannamesi ( noter onaylı )

- Ortakların noter onaylı nüfus cüzdanı suretleri

- Taahhütname

- Ayni sermaye konulmuşsa mahkeme onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı

- Şirket sermayesinin binde biri ( 0,001) tutarındaki ödemenin Tüketiciyi Koruma Fonu’na yatırıldığına ilişkin makbuz

- Kuruculardan tüzel kişi varsa, kurulacak şirkete iştirak kararı

Tescil gereken olayın gerçekleşmesinden sonra 15 gün içerisinde ticaret sicile sicil talebi yapılması gerekmektedir. Tescil talebi yapıldıktan sonra, sicil memuru, tescil talebinde bulunulan konuların doğruluğunu denetler. Tesciline karar verilen hususlar Ankara’da yayınlanan Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.

3. Tescil Dilekçesi: Ticaret yapan şahıs, ticaret sicil memurunun talepte bulunduğu evrakları tamamladıktan sonra ticaret odalarınca hazırlanan ilgili matbu dilekçeyi doldurur ekinde de talep edilen belgeleri ilave ederek tescil başvurusunu yapar.

Anonim şirket, limited şirket, kooperatif ve şahıs kuruluşları için mükellef yeni kayıt talep formunda istenen evraklar:

Anonim Şirketler:

1. Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış, şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu (5 adet)

2. Bir asıl olmak üzere noter tasdikli üç nüsha ana sözleşme (Ana sözleşmenin noter onayından itibaren 15 gün içinde tescil işleminin tamamlanması gerekir), özelliği olan şirketlerde bakanlık ön yazısı

3. Unvan altında yönetim kurulu ve/veya şirket müdürünün noter tasdikli imza beyanı

4. Rekabet Kurulu on binde dört dekontu aslı

5. Kurucu ortakların nüfus cüzdanı suretleri (resimli olarak) ve ikametgah ilmühaberlerinin aslı

6. Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 29'a göre taahhütname

7. Ana sözleşmede ödendiği belirtilen sermayenin, şirket adına yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı

8. Sicil tasdiknamesi

9. Ana sözleşme, imza beyanı, ortakların nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah ilmühaberi fotokopileri (Birer Suret)

Özel Şartlar:

10. Şirket fuarcılık alanında faaliyet gösteriyorsa, iştigal konusuna diğer faaliyetler yazılamaz. Ödenmiş sermayesinin en az 50.000 TL olması, şirket ortakları ve sorumlu müdürlerinin iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması ve sabıka kayıtlarının bulunmaması gerekir.

11. Ayni sermaye konulmuş ise mahkeme kararı ve üzerinde taykidat olmadığına dair resmi kurum yazısı,

12. Kurucu ortaklar arasında tüzel kişi var ise kurulacak şirkete iştirak kararı

13. Yabancı sermayeli ortak, tüzel kişi ise faaliyet belgesi aslı ve noter tasdikli tercümesi

14. Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaportunun noter tasdikli tasdikli sureti

15. Türkiye de ikamet eden yabancı ortak için çalışma ve oturma izin belgesi

(ilgili makamlarca tasdikli)

16. Teşvikli yatırımlar için teşvik belgesi noter onaylı sureti

17. Rüştünü tamamlamamış ortak var ise kanuni temsilcisinin muvafakati

18. Rüştünü tamamlamamış bireyler ile ana- baba ve bunlardan birisi aynı şirkete ortak ise kayyum tayinine ait mahkeme kararı

19. Şirket kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararı.

Limited Şirketler:

1. Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış, şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu (5 adet)

2. Bir asıl olmak üzere noter tasdikli üç nüsha ana sözleşme (Ana sözleşmenin noter onayından itibaren 15 gün içinde tescil işleminin tamamlanması gerekir), özelliği olan şirketlerde bakanlık ön izin yazısı

3. Unvan altında şirket müdürü imza beyanı noter tasdikli

4. Rekabet Kurulu on binde dört dekontu aslı

5. Kurucu ortakların nüfus cüzdanı suretleri (resimli olarak) ve ikametgah ilmühaberlerinin aslı

6. Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 29'a göre taahhütname

7. Ana sözleşmede ödendiği belirtilen sermayenin, şirket adına yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı

8. Sicil tasdiknamesi

9. Ana sözleşme, imza beyanı, ortakların nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah ilmühaberi fotokopileri (Birer Suret)

Özel Şartlar: Anonim Şirket ile aynı maddelerdir.

Şahıs İşletmeleri:

1. Dilekçe

2. Vergi levhası fotokopisi

3. Noterden onaylı imza beyannamesi (aslı)

4. Nüfus cüzdanı sureti (resimli) ve ikametgah belgesinin aslı (pasaportun noter tasdikli fotokopisi veya ilgili makamca tasdikli çalışma-oturma izin belgesi)

5. İşyeri kira ise kira kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi

6. Tutulan defterin noter tasdikli ön yüzünün fotokopisi

7. Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 29'a göre taahhütname

8. Sicil tasdiknamesi

Kooperatifler:

1. Dilekçe

2. Bakanlık onaylı bir suret ana sözleşme ve ön izin yazısının aslı

3. İlana tabi kısaltılmış metin (2 adet)

4. Kurucu ortakların resimli olarak nüfus cüzdan suretleri ile ikametgah ilmühaberleri

5. Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 29'a göre taahhütname

6. Sicil tasdiknamesi

4. Dilekçe Ekleri: Dilekçe ekleri gerçek ve tüzel kişiler açısından değişiklik gösterir.

Gerçek kişilerin ticaret siciline tescil işlemlerinde aşağıdaki evraklar dilekçeye eklenir.

- Defter noter tasdikli sayfasının fotokopisi

- Kontrat fotokopisi veya tapu fotokopisi

- Memurluğa hitaben dilekçe

- Muhtarlıktan nüfus cüzdanı sureti (Resimli)

- Muhtarlıktan tasdikli ikametgah ilmühaberi

- Noter imza beyanı (Şirketler İçin Şirket Unvanı Altında)

- Sicil tasdiknamesi

- Taahhütname

- Vergi levhası fotokopisi

Tüzel kişilerin ticaret siciline tescil işlemlerinde ise aşağıdaki evrakların dilekçeye eklenmesi gerekir.

- %0.04 Rekabet Kurumu Payı dekontu

- Memurluğa Hitaben Dilekçe

- Muhtarlıktan Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli)

- Muhtarlıktan Tasdikli İkametgah İlmuhaberi

- Noter Ana Sözleşme

- Noter. İmza Beyanı (Şirketler İçin Şirket Şubesi Ünvanı Altında)

- Noter İştirak Kararı (Varsa)

- Sicil Tasdiknamesi

- Taahhütname

- Şirket Kuruluş Bildirim Formu

Şirket Kuruluş Evrakları Yeminli Tercümesi

Şirket kuruluş başvuru işlemlerinde sözlü ya da yazılı çeviri , yeminli tercüme , noter onaylı tercüme talepleriniz doğrultusunda Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme olarak sizlere hizmet sunmaktayız. Şirket kuruluşu sırasında tercümesine ihtiyaç duyacağınız evraklardan bazıları aşağıda yer almaktadır:

Pasaport

Kimlik

Ehliyet

Ä°kametgah

Nüfus cüzdan sureti

İşyeri kiralık veya mülk tapu belgesi

Şirket ana sözleşmesi

YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞU

Şirket kurma sürecinde vergi daireleri önemli bir yer tutmaktadır. Şirket kurma sürecinde şirket merkez adresine en yakın vergi dairesinden Şirket Tüzel Kişiliğine at potansiyel vergi numarası alınır. Potansiyel Vergi Numarası almak için Şirket Ana Sözleşmesi ve talebe bağlı dilekçe ile başvuru yapılır. Ortaklar ya da müdürler arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler varsa onlar için de potansiyel vergi numarası alınır. Tüm resmi dairelerde işlem yaptırmadan önce gerçek veya tüzel kişilerin ibraz edeceği tüm evraklar (gerçek kişilerin öncelikli olarak yeminli pasaport tercümesine ve noter onayına) yeminli tercüme bürosu tarafından yeminli tercümesi yapılır ve yeminli tercümesi yapılan evrakın noter onayı yapılır. Noter onaylı tercüme evrakı orjinal evrakla birlikte resmi makama ibraz edilir.

Yabancı uyruklu ortak veya yabancı sermayeli şirket kuruluş ve şirket tescili işlemlerinizde gerekli olan yeminli tercüme ve yeminli sözlü tercüme talepleriniz ve detaylı bilgi için Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme Hizmetlerine ulaşabilirsiniz…

Ä°STANBUL TÄ°CARET ODASI HÄ°ZMET TEMSÄ°LCÄ°LÄ°KLERÄ°

PERPA İTO HİZMET TEMSİLCİLİĞİ :

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 Ofis : 2269 – 2270 Okmeydanı Şişli

GİYİMKENT İTO HİZMET TEMSİLCİLİĞİ :

 Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi 12.sok.No: 82 Esenler

ANADOLU YAKASI BÖLGE HİZMET TEMSİLCİLİĞİ :

Altay Çeşme Mah. Öz Sok. No: 19 Gold Plaza Maltepe

İTO ÇAĞRI MERKEZİ : 0212 444 0 486

Son Güncelleme: 09.03.2019 12:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8