Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Nasıl Şirket Kurar?

Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Nasıl Şirket Kurar? Başka bir ülkede yaşıyorsanız ve ticaret ile uğraşmak hedefiniz varsa aklınıza gelen ilk soru nasıl şirket kurulacağıdır. Bu sorunun Türkiye uyarlaması “yabancıların şirket kurması”...

Okeanos
Okeanos
27 Şubat 2019 Çarşamba 17:03
Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Nasıl Şirket Kurar?

Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de Nasıl Şirket Kurar?

Başka bir ülkede yaşıyorsanız ve ticaret ile uğraşmak hedefiniz varsa aklınıza gelen ilk soru nasıl şirket kurulacağıdır. Bu sorunun Türkiye uyarlaması “yabancıların şirket kurması” ya da “yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de nasıl şirket kurar”

Temel bağlamda tüm şirket kuruluş işlemleri için şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, şirket merkezi ya da adresi, ortaklar, sermaye, paylar belirlenmelidir.

“Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu tarih itibariyle yeni uygulamaya geçilmiştir. Yeni yönetmelik kapmsamında şirket kuruluş işlemlerinde zamandan ve paradan tasarruf yapılması sağlanmıştır. Yeni yönetmeliğe bağlı olarak tüm ön işlemler ve Şirket Kuruluş Sözleşmesi MERSİS sistemi üzerinden yapılacaktır.

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE

İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin amacı; kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların ticaret sicili müdürlüğünde onaylanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde geçen “Kanununun” ibaresinden sonra gelmek üzere “40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde geçen “esas sözleşmeyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kooperatifte ana sözleşmeyi” ibaresi eklenmiş, (n) bendinde geçen “ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi” ibaresi “sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi ve kooperatifi” olarak değiştirilmiş ve (ş) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) Yetkilendirilmiş personel: Bu Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların onaylanması ve imza beyannamesinin düzenlenmesi işlemlerini yerine getirmek üzere ticaret sicili müdürü tarafından görevlendirilen ticaret sicili müdürlüğü personelini,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yetkilendirilmiş personel şirket kuruluş işlemi için başvuruda bulunan kişinin kimliğini kanıtlayan resmi belgeyi inceler, belgedeki fotoğraf ile gelen kişiyi karşılaştırır, kişi bilgileri ile varsa soğuk mühür izini kontrol eder.  İbraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi halinde ispata yarar ikinci bir belge istenir. Başvuruda bulunan kişinin, gerçekten ibraz edilen kimliğin sahibi olup olmadığı hususunda Sistem üzerinden gerekli kontrollerde bulunulacaktır.

(2) İbraz edilen belgenin yırtık veya yıpranmış olması, belgedeki resmin eski olması veya benzeri durumlar nedeniyle kimlik doğrulanmasında tereddüt yaşanması durumunda, belgenin değiştirilmesi veya yenilenmesi istenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Sözleşmenin imzalanmasından önce kurucu veya temsilciler, iradesini serbestçe ve kendi isteğine uygun olarak beyan eder.

(2) Müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel, kurucunun yaşlılık, hastalık gibi nedenlerle ayırt etme gücünün bulunmadığına ilişkin şüpheye düşerse, şüphe edilen hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin yetkili makamlardan alınacak bir belgenin ibraz edilmesini isteyebilir.

(3) Kurucunun, okur-yazar olmaması durumunda sözleşme, mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle imzalanır.

(4) Kurucunun Türkçe bilmemesi durumunda yeminli bir tercüman bulundurulması zorunludur.

(5) Kurucunun, sağır, dilsiz veya görme engelli olup da yazı ile anlaşmanın mümkün olmadığı hallerde; sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan yeminli bir tercümanın, görme engelliler için iki tanığın huzurda bulunması zorunludur.

(6) İmzanın yeminli tercüman veya tanık huzurunda atılması halinde bu husus bir tutanağa bağlanır. Ayrıca tutanakta yeminli tercüman veya tanıkların kimlik bilgileri ile imzalarına yer verilir. Söz konusu tutanak sicil dosyasında saklanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında geçen “müdür” ibaresi “müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “müdürlükler tarafından” ibaresi “herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Müdürlüğe imza beyannamesi verilebilmesi için, MERSİS üzerinden şirketin kuruluş veya ticari işletme açılış başvurusunun onaya gönderilerek talep numarası alınması gerekir.

(2) Yetkilendirilmiş personel talep numarası ile MERSİS üzerinden oluşturacağı formu, kimlik bilgileri bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde doğrulandıktan sonra gerçek kişi tacire veya kurulacak şirket adına imzaya yetkili şahsa imzalatır; ayrıca yetkilendirilmiş personel tarafından mühür basılmak ve imzalanmak suretiyle form onaylanır. İmza beyannamesi kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükte düzenlenmesi durumunda onaylanan beyanname şirketin veya işletmenin dosyasına konur.

(3) İmza beyannamesinin kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlükten başka bir Müdürlüğe verilmesi durumunda beyanname iki nüsha olarak düzenlenir. Beyannameyi onaylayan Müdürlük beyannameyi MERSİS’e yükler ve beyannamenin bir nüshasını fiziki ortamda ilgili Müdürlüğe gönderir ve bir nüshasını da Müdürlükte ayrı bir dosyada saklar.

(4) Şirketin kuruluş veya işletmenin açılış tescili, imzaya yetkili kişilerin tamamının imza beyannamelerinin kuruluş başvurusunun yapıldığı Müdürlüğe verilmesi veya MERSİS’e yüklenmesinin ardından gerçekleştirilir.

(5) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ilgili hükümleri imza beyannamesinin düzenlenmesinde de kıyasen uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere madde başlığı ile birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İmza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumlar

MADDE 13/A – (1) Aşağıdaki durumlarda ayrıca imza beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır:

a) Kurucunun, şirket sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmez.

b) Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin Müdürlüğe ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sicil müdürü, bu Tebliğde düzenlenen işlemlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda personel görevlendirir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “(ç) ve (d)” ibaresi “(ç), (d) ve (e)” şeklinde, “yüzde onundan” ibaresi “yüzde onbeşinden” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Defter tasdiki,”

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Şirket kuruluşu işlemlerinde Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının kimlik, ehliyet, pasaport ibrazı yeterli olurken, eğer Türk vatandaşı olarak dünyaya gelmiş yalnız gönüllü olarak Türk vatandaşlığından ayrılmış kişiler mavi kart ile başvuruda bulunabilirler.

Yabancı uyruklu vatandaşlar şirket kuruluşu sırasında geçerli pasaportları ve pasaportlarının noter onaylı pasaport tercümesi ile işlem yaptırabilirler.

Şirket yetkilileri Ticaret Sicil Müdürlüğüne giderek MERSİS sisteminde düzenlenmiş olan Şirket Kuruluş Sözleşmesini imzalamalıdırlar. Ticaret Sicil Müdürlüğü yetkilisi gerekli evrakların doğruluğunu kontrol ve tasdik ettikten sonra MERSİS sistemi üzerinden hazırlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesini alır ve bir nüshası Ticaret Sicil Müdürlüğünde diğer evraklar ile arşivlenir kalan nüshalar karşı tarafa iletilir. Şirket kuruluş sözleşmesinin her sayfasına tarih ve imza yapılır.

Şirket kuruluş işlemleri sırasında ilk öncelikle şirket merkezinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden şirket tüzel kişiliği adına potansiyel vergi numarası alınır. Şirket ortakları ya da müdürleri arasında yabancı uyruklu vatandaş bulunması durumunda yabancı uyruklu şirket yetkilisi için de vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alınır. Potansiyel vergi numarası talebi dilekçe ve imzalanan Şirket Kuruluş Sözleşmesi ile başvuru yapılarak alınır. Yabancı uyruklu yetkilinin pasaportunun noter onaylı pasaport tercümesini de ibraz etmesi gerekir.

Potansiyel vergi numarasının alınmasının ardından sermaye blokajı için esas sermayenin ¼’ü bankaya şirket tüzel kişiliği adına yatırılır ve banka blokaj yazısı ve dekont alınır. Bu işlemin ardından yine bankaya Rekabet Kurumu Harcı hesaplanarak yatırılır.

Tüm yapılan işlemler ve ilgili evrakların derlenmesinin ardından Ticaret Sicil Müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle gidilerek müracaat gerçekleştirilir.

3 adet noter onaylı Esas Sözleşme

Eğer yabancı sermayeli şirket kuruluşu yapılacak ise 4 adet sözleşme verilmeli

2 adet şirket yetkilisinin imza beyanı

Şirket ortaklarının fotoğraflarının bulunduğu oda kayıt belgesi

3 adet şirket kuruluş başvuru formu

Kurucu ortaklar bilgi formu

Banka blokaj yazısı ve dekontu

Rekabet Kurumu banka dekontu

Yukarıdaki evraklar hazırlanıp Ticaret Sicil Müdürlüğüne teslim edilir. Evrakların teslimi sırasında olası harçlar yatırılır. Harçların yatırılmasından sonra Ticaret Sicil Müdürlüğü yetkilisi tescil yazısı, sicil tasdiknamesi, faaliyet belgesini şirket yetkiilerine verir.

Şirket tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından aşağıda yer alan evraklar ile birlikte şirket merkezinin bağlı olduğu vergi dairesine gidilir.

 Onaylı şirket kuruluş sözleşmesi

İmza sirküleri

Kira kontratı ya da tapu

Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı

Şirket sahibi ya da ortaklarının ikametgahı

Kimlik asılları ve onaylı kimlik suretleri

Yukarıdaki evrakları teslim alan vergi dairesi evrakları kontrol ettikten sonra yoklama yapmak adına şirket adresine gider. Yoklama tutanağı vergi dairesi memuru tarafından doldurularak şirket yetkilisinin imzası alınır. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra şirket vergi dairesinden edindiği vergi levhası ile matbaadan fatura düzenletip ticari faaliyetine başlayabilir ve fatura düzenleyebilir.

Türkiye’de tüm resmi ve kamu kurumlarında olduğu gibi tüm şirket kuruluşu işlemlerinde yabancı ortak ya da şirket sahibinin yanında anadilinde yeminli tercüman bulundurularak şirket kuruluş tercümesi sözlü olarak taraflar arasında gerçekleştirilir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana tüm yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemlerinde ya da yabancı vatandaşların şirket kurması sırasında yeminli tercüme, noter onaylı tercüme ve sözlü tercüme hizmeti vermektedir. Etik ve ilkeli yaklaşımını kaliteli ve uygun fiyatlı tercüme anlayışı ile birleştiren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, şirket kuruluş tercüme hizmetini Perpa Ticaret Merkezi’nde yıllardır sürdürmektedir.

Perpa İstanbul Ticaret Odası ve Perpa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne olan lokasyon avantajı sayesinde müşterilerine anlık çözümler sunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme profesyonel ekibi sayesinde yazılı ve sözlü tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Yabancı vatandaşların şirket kuruluşu tercüme hizmeti hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8