banner1

Kayyum nedir? Kayyum ataması nasıl yapılır Koza İpek grubu

Kayyum nedir? Kayyum ataması neden yapılır? Koza İpek grubunun bütün şirketlerine kayyum ataması yapıldıktan sonra pek çok kişi kayyumun ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Kayyım; gaip kişilerin mal varlıklarını dürüstlük ilkesinden sapmadan, bencilce ve hoyratca kullanmadan, basiretle idare eden kişidir.

Kayyum nedir? Kayyum ataması nasıl yapılır Koza İpek grubu

Kayyum nedir? Kayyum ataması neden yapılır? Koza İpek grubunun bütün şirketlerine kayyum ataması yapıldıktan sonra pek çok kişi kayyumun ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Kayyım; gaip kişilerin mal varlıklarını dürüstlük ilkesinden sapmadan, bencilce ve hoyratca kullanmadan, basiretle idare eden kişidir.

10 Kasım 2016 Perşembe 15:05
Kayyum nedir? Kayyum ataması nasıl yapılır Koza İpek grubu

Kayyum ne demek? Akın İpek'in sahibi olduğu Koza İpek grubuna kayyum atanmasının ardından pek çok kişi kayyum atamasının ne olduğunu merak etmeye başladı. Kayyumun sözlük anlamı:Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse. Koza İpek grubuna kayyum atanması ile birlikte durum herkesin kafasını karıştırdı. Koza İpek grubuna atanan kayyumların havuz medyasına dahil olduğu iddiası gündeme geldi. 

Kayyım ataması nedir? Kayyım ataması hangi durumlarda yapılır? Koza İpek grubuna kayyım ataması yapılmasının ardından pek çok kişi kayyımın ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Koza İpek grubuna neden kayyım ataması yapıldığı merak edilen konuların başında geliyor. Paralel yapıyı finans ettiği iddia edilen Koza İpek grubunun bütün şirketlerine kayyım ataması yapıldı. 


1-Kayyım ve gaip ne demektir?

Kayyım; gaip kişilerin mal varlıklarını dürüstlük ilkesinden sapmadan, bencilce ve hoyratca kullanmadan, basiretle idare eden kişidir.

Gaip; ikametgahında veya malının başında bulunmayan, yapılan araştırmalarda nerede olduğu bilinmeyenlerdir.

2-Hangi hallerde kayyım atanır? 

İdare kayyımı ile ilgili mevzuat medeni kanunun 427.maddesinde belirtilmektedir. İdare kayyımı olarak kimlerin atanacağı hususunda mevzuatta herhangi bir açıklama olmadığından Sulh Hukuk Hakiminin takdirine bırakılmıştır. Sulh Hukuk Hakimi kayyımlık yapabilecek herhangi bir  kişiyi (esnafı, muhasebeciyi, emekli memuru, avukatı vs.) atayabiliyordu.

            Ancak 27.05.1989 tarihli 20177 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 3561 sayılı yasa hükümlerine göre bu uygulamaya son verildi. Sulh  Hukuk Mahkemesi  medeni kanunun 427.maddesinin 1. bendine göre;  kayyım tayin etmeden önce mahallin en büyük mal memurundan, idaresi kimseye ait olmayan mallar üzerinde Hazinenin hak ve menfaati bulunup bulunmadığının araştırılmasını ister,  araştırma sonunda Hazinenin hak ve menfaati söz konusu ise  mahallin en büyük mal memurunu kayyım olarak atar.

Mahallin en büyük malmemuru, yani kayyım olarak atanacak kişi, illerde Defterdar ve ilçelerde Malmüdürüdür.  

            İdare kayyımlığının atanacağı haller aşağıda açıklanmıştır.

             - Bir kimse uzun süreden beri ortada görünmüyor ise ortada kalmış mallar herhangi bir şahıs tarafından yönetilmiyorsa, (kişinin gaipliği mahkeme kararıyla tevsik edilmesine gerek yoktur. ) mal varlığının yönetimi için  kayyım atanır.

             - Mal sahibi malını doğrudan doğruya yönetemiyorsa vekil atayamıyorsa, vasi tayinine gerek görülmüyorsa kimsesi yoksa hastaneye veya bakım evine yattığı süre içerisinde kendisinin mal varlığının yönetilmesi için kayyım atanır.

             - Mal varlığına sahip kişinin ölümü halinde;

             a- Ölüme bağlı durumlarda; mirasçıların dağınık hallerde oluşu, adresleri belli olmayan, sağ olup olmadığı bilinmeyen veraset ilamı çıkarılana kadar veya kanuni mirasçıları belli olana kadar (terekeye) mal varlığının yönetimi kayyım tarafından yapılır.

      b- Ölüme bağlı durumlarda; Mirasçılar arasında doğmamış ceninin bulunması halinde, ceninin sağ

veya ölü olarak doğup doğmayacağı bilinmediğinden ceninin doğumuna kadar mal varlığının yönetimi

kayyım tarafından yapılır.

             - Dernek , Vakıf (Özel veya Tüzel) Ortaklıklarda bazı noksanların bulunması, yönetim kurullarının   görevden alınması, Genel kurul toplantılarının yapılamaması, yeni yönetim seçilememesi veya seçilmiş yönetim iptal edilmiş olması hallerinde mal varlığının yönetimi kayyım tarafından yapılır.

             -  Belli bir iş için toplumun genel menfaati için toplanan yardımların, harcama koşul ve şartlarının belli olmasına kadar mal varlığın yönetimi kayyım tarafından yapılır.

 

3-Kayyım tayini için hangi hallerde ve nereye müracaat edilir?

 Dava Nedeniyle Müracaat

            Adli mercilerde davası olan taşınmaz malların tapu maliki veya paydaşlarından birine tebligat yapılmaması nedeniyle davada taraf oluşması ve gaibin haklarının korunması için dava açılan mahkeme tarafından kayyım atamaya yetkili Sulh Hukuk Hakimliğine müracaat eder. Veya dava açan kişiye yetki verir,  davacı Sulh Hukuk Hakimliğine müracaat eder.

             Örneğin;

 a) Tam hisseli bir taşınmaz malı kamu kuruluşlarından biri kamulaştırmaya karar vermiş, ancak tapu maliki ortada olmadığından kamulaştırma evrakları tebliğ edilememiştir. Bu durumda tapu malikine kayyım tayini yapılır.

             b) Hisseli bir taşınmaz malın paydaşlarından birinin ortaklığın  giderilmesi (izale-i Şuyuu) davası açtığında paydaşlardan birinin tüm aramalara rağmen bulunamaması halinde H.U.M.K. göre taraf oluşturulması için bu paydaşlara kayyım atanır.

 

Kayyım atayan mahkemeye herhangi birinin ihbar müracaatı

            Uzun zamandan beri taşınmaz malın kullanılmaması nedeniyle sahipsiz kalan bir  taşınmaz mal çevre için bir tehlike arz ediyor ise; veya taşınmaz malın maliki veya mirasçısı olan kişi tarafından taşınmaz mal kiraya verilmiş, fakat bir süre sonra tapu maliki veya mirasçısı kiracıya herhangi bir haber vermeden ortadan kaybolmuş ise  taşınmazı kullanan kişinin doğrudan kayyım atayan mahkemeye ihbar  ederek müracaatta bulunması ile kayyım atanır.

 

Kayyım Bürosuna müracaat

           Kayyım Bürosu Başkanlığına yapılan her türlü müracaat ve ihbarlar değerlendirilerek; taşınmaz malın malikinin veya hissedarının bulunamaması, haber alınamaması, ölmüş ise varisinin olmaması hallerinde Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılarak Defterdarının kayyım olarak atanması sağlanmaktadır.

 

4- Kayyımın görevleri nelerdir?

          Kayyım atanan en büyük mal memuru kendi kayyımlık görevi sırasındaki işlem ve eylemlerden kayyım atayan mahkemeye karşı sorumludur. Mal memurunun değişmesi halinde yeni atanan mal memuru değişikliği Kayyım Bürosunun  yazısı ile Sulh Hukuk Hakimliğine bildirilir. Sulh Hukuk Hakimi ek karar ile yeni mal memurunu kayyım atar.

            Kayyım, kayyım atayan mahkemeye her takvim yılı sonunda, faaliyet raporu  vermek zorundadır.

            Kayyım idare ettiği malların ayni ile ilgili (tevhit,ifraz,kat mülkiyeti, cins tahsisi,kamulaştırma vs.) icraatlarında kayyım atayan mahkemeden icraattan önce yetki ister.

 

5-Kayyımlık hangi hallerde ve nasıl sona erdirilir?                       

             Malların idaresi için atanmış olan idare kayyımlığında işin sonuçlanması ile kayyımlık kendiliğinden  otomatik olarak sona ermez . (Gaibin ortaya çıkması, Taşınmaz malın satılması, kamulaştırılması) Kayyım görevinin bittiğine dair raporunu  Kayyım atayan  mahkemeye  vermesi üzerine kayyım atayan mahkemece kayyımlığı sona erdirilir.

            Sulh Hukuk Hakimliğince atanan  kayyım görevine devam ederken kayyımlığın sona erdirilmesi Asliye Hukuk mahkemesince yapılması gerekir.

 

6-Kayyım tayin edilen taşınmaz malın kamulaştırılmasının istenmesi halinde yapılacak işler nelerdir?

            Kayyımla idare edilen taşınmazmalın kamu kurum ve kuruluşlarınca kamulaştırılmasında öncelikle şu hususlara dikkat edilir:

             - Kamu yararı kararı

             - Kamulaştırma komisyonu bedel  takdir kararı

             - Kamulaştırma komisyon kararında ki bedelin tamamının kayyım adına Devlet bankalarından birine  yatırıldığına dair dekont

             - a, b, c maddelerindeki belgelerin  noter kanalı ile tapu maliki kayyıma tebliğ edilmesi      

            Kayyıma tebliğ edilen bu belgelerin tebliğ tarihinden itibaren 3 işgünü içinde kayyım bilirkişisine  yazılır. Taşınmazmalın kamulaştırma değerinin belirlenmesi istenir.  

            Kayyım bilirkişisi 3  gün içinde taşınmazmalın kamulaştırma değerini tespit eder. Kayyım Bürosu Başkanlığına yazılı raporla bildirir.

            Kayyım bilirkişisinin tespit ettiği değer ile kamulaştırma komisyonunun takdir ettiği değer kayyım  memurunca kontrol edilir. Kamulaştırma komisyonunun değeri yüksek ise bedel artırım davası açılmaz. Kayyım bilirkişisinin tespit ettiği değer kamulaştırma komisyonunun takdir ettiği değerden yüksek ise; kamulaştırma belgelerinin birer örneği bir yazıya bağlanarak Muhakemat Müdürlüğünden bedel artırım davası açılması talep edilir.

            Kamulaştırma komisyonunun takdir ettiği bedel ile kayyım bilirkişisinin tespit ettiği değer aynı ise; bedel artırım davası açılmaz. Bu durumda tüm belgelerin birer örneği yazıya bağlanarak kayyım atayan mahkemeye gönderilir.

            Kayyım atayan mahkemeden kamulaştırma bedelinin kayyım  tarafından  çekilmesi ve kayyım hesaplarının bulunduğu bankaya yatırılmasını ister. Aynı zamanda Tapu Sicil Müdürlüğünden kamulaştırma yapan kurum adına ferağ verilmesi için kayyıma yetki verilmesini ister. Kayyım adına alınan yetkinin Kayyım tarafından Kayyım Büro Başkanına devri için olur alınır. Kayyım Büro Başkanı  tarafından Tapu Sicil Müdürlüğünden takrir verilir ve yapılan bu işlemlerin sonucu bilgisayara tanımlanır. 

 

          - İzale-İ Şuyuu (Ortaklığın Giderilmesi)  davalarında yapılacak işlemler nelerdir?

           Kayyımın paydaş olduğu taşınmazmallara diğer paydaşlardan biri veya birkaçı tarafından açılan davalarda yapılan tebligat üzerine Kayyım atayan mahkemenin kararı, tapu kaydı bir yazıya bağlanarak Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir. Davaya Hazine avukatının katılması sağlanır.

            Davanın keşfine Kayyım temsilcisi olarak tespit memurlarından birisi katılır. Keşif sonunda bilirkişi tarafından düzenlenen rapor Kayyım Bürosuna tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde incelenir ve bu süre içinde Kayyım bilirkişisi tarafından bedel takdiri yapılması istenir. Mahkeme bilirkişisinin takdir ettiği satış değerinden Kayyım bilirkişisinin takdir ettiği satış değeri yüksek ise mahkeme bilirkişisinin düzenlediği rapora itiraz edilir.

            Satışına karar verilen taşınmazmalın mahkeme kararı kesinleştikten sonra satış dosyası Satış Müdürlüğüne gönderilir. Satış ilamının İcra iflas Yasasına göre satış tarihinden bir ay önce taraflara ilan yapılması gerekir. Bu durumun İcra Müdürlüğünce yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. Getirilmemiş ise itiraz edilir, ilanın yeniden yapılması istenir.

            Taraflara yapılan tebligat yasada öngörülen bir ay önceden tebliğ edilmiş ise; satış günü beklenir. Satış günü, kayyımı temsilen Hazine Avukatı veya Kayyım Bürosu Başkanı  veya Kayyım Bürosu Başkanının görevlendireceği  Kayyım Memuru satışa iştirak eder. İştirak eden kayyım temsilcisi yazıyı İcra Müdürlüğüne verir. Kimliğini gösterir ve satışa iştirak eder.

            Satışa katılan kayyım temsilcisi satış işlemlerinin icra iflas yasası hükümlerine göre yapılıp yapılmadığını izler. Yasaya aykırı gördüğü halleri satış memuruna bildirir. Kayyım temsilcisinin uyarıları satış memuru tarafından dikkate alınmayıp, satışa devam edilmesi halinde kayyım temsilcisi satış tutanağına şerh koyarak imzalar. Daha sonra satış işleminin iptali için kayyım ataması yapan mahkemeden yetki ister ve satışın iptali için dava açılmasını Muhakemat Müdürlüğünden talep edilir.

            Satışa katılan kayyım temsilcisinin pey sürmeye yetkisi yoktur. Taşınmazmalın idare gelirlerinden biriken geliri mevcut ise kayyım atayan mahkemeden izin almak kaydıyla mevcut paranın tüm masrafları karşılayacağı miktar kadar ihalede pey sürebilir.

            Satış   işlemi yasalara uygun olarak gerçekleşir  ise;  kayyım temsilcisi satış tutanağını imzalar. Kayyım Bürosu, kayyım atayan mahkemeye bir yazıyla satış bedelinin yatırılan  bankadan çekmeye ve kayyım hesaplarının toplandığı bankaya aktarılması için  yetki ister.

 

7- Kayyım atanan taşınmaz mallar nasıl idare edilir?

Kayyım tayin edilen taşınmaz malların tapu sicil kütüğündeki sayfalarına kayyım tayin edildiğine dair şerh koydurulur. Kayyım tayin edilen taşınmaz mallar 10 yıl süre ile satılamazlar. Bu süre ile taşınmaz malın maliki veya hissedarı olan gaip veya gaip ölmüş ise varisi ortaya çıkmaz ise kayyım tayin edilen taşınmaz mallar geliri ile birlikte Hazineye intikal eder. Taşınmaz mal  ancak Hazineye intikal etmesinden sonra satılabilir.

Ancak, Kamulaştırma Kanununa göre, kayyım tayin edilmiş taşınmaz mala kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyması halinde bu sürenin geçmesi beklenilmeksizin taşınmaz kamulaştırılabilir.

Yine kayyım tayin edilen taşınmaz malın hissedarı veya hissedarları izale-yi şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açtıklarında, taşınmaz mal Mahkeme marifetiyle satılır ve her hissedarla birlikte kayyımda satış bedelinden hissesi oranda pay alır.

Kayyım tayin edilen taşınmaz malların genel idare şekli; kiralama ve işgalcilerinden ecrimisil alınmasıdır.

 

8- Kayyım atanan taşınmaz malların kiralama işlemleri nasıl yapılmaktadır?

            Kayyımla idare edilen taşınmazmalların kiralama işlemleri  yapılmaktadır.

 

            1. İşgalciye öncelik hakkı tanınarak kiralama şekli

             İşgal süresi 3091 sayılı yasa hükümleri kapsamı içinde kalanlar öncelik hakkından yararlanmamaktadır. Bu işgalciler 3091 sayılı yasa hükümlerine göre tahliye edilmektedir.

            3091 sayılı yasa hükümleri kapsamı dışında kalan işgalcilere genel hükümlere göre                      (6570 Sayılı Kira Kanunu veya 818 Sayılı Borçlar Kanunu) tahliye davası açılması ve mahkeme kararı alınması gerekmektedir. Mahkemeden alınan karar kesinleştikten sonra icra müdürlüklerine kararın infazının yaptırılması gerekmektedir. Bu işlemlerin yerine getirilmesi 2,3 hatta 4 yıl gibi bir zaman sürdüğü için bu süreç içinde kayyım tarafından herhangi bir tahsilat yapılamamaktadır.

            Kayyımlık ile idare süresi 10 yıl olduğundan tahliye etmek için geçen sürelerde kayyım taşınmaz maldan işgalciyi tahliye ettirmek için 7,8 yıl gelir kaybına uğramaktadır.  Tahliye edildikten sonra kiraya verilene kadar geçen sürede dikkate alındığında gelir kaybı süresi artmaktadır. Taşınmazmaldan çabuk ve çok gelir sağlamak için işgalciye öncelik hakkı tanınmıştır.                                                                                                 

            İşgale uğrayan taşınmazmala işgal tarihinden itibaren (bu süre 5 yılı aşıyor ise 5 yıllık) ecrimisil takdiri bilirkişi ve komisyon kararı ile takdir edilmektedir. Komisyonca takdir edilen ecrimisil ve kira miktarlarını  işgalci, ödemeyi  kabul ettiğinde kendisine öncelik hakkı  tanınmaktadır.

 

 

            2. Hisseli taşınmazmallarda paydaşa  öncelik hakkı tanınarak kiralama   şekli

             Bir taşınmazmalın belirli bir payına kayyım ataması  yapılmış ve kayyım taşınmazmalın belirli bir payında yetkili ise; kayyım o taşınmazmaldaki payına bilirkişi ve komisyon marifetiyle getirebileceği kira miktarını takdir ettirir. Kayyım hissesine takdir edilen kira bedelini diğer paydaşa bildirir paydaş kayyım hissesine takdir edilen bedeli kabul etmesi halinde öncelik hakkı tanınır ve kayyım hissesi   diğer  hissedara  kiraya verilir.

 

            3. İhale usulü ile  kiralama şekli

             Kayyım ataması yapılan  taşınmazmalın mahallinde yapılan tespitte boş olduğu tespit edilenler, kayyım tarafından daha önce kiralanmış ancak çeşitli nedenlerle bırakılmış boş duruma düşen taşınmazmalların kiraya verilmesinde şu işlemler yapılır;

             - Öncelikle bilirkişiye taşınmazmalın  getireceği aylık kira tespiti için yazılır.

             -Bilirkişinin kira tespit raporundan sonra taşınmazın emlak beyanına göre getirebileceği aylık kirası hesaplanır ve hesap pusulası düzenlenir bu iki rapor kıymet takdir eden komisyonda değerlendirilir.

             -Taşınmaza kira takdiri yapılması için makamdan komisyona sevk oluru alınır.(ilk olur) 

             -Makamca taşınmazmalın dosyası komisyona sevk edildikten sonra taşınmazmala komisyonca  kira takdiri yapılır. 

              -Komisyon kararı alındıktan sonra taşınmazın ihaleye çıkabilmesi  için ihale oluru düzenlenir.

             -İhale komisyonuna sevk oluru imzalandıktan sonra 25-30 adet dosya oluştuğunda  taşınmazmalların  ihale ilanı hazırlanır ve ihale günü verilir.

             - Hazırlanan ilan en geç 15 gün önceden ilan tahtasına asılarak, aynı zamanda internet sayfasında ilan olunur.

             - İlanının “ilan tahtasına” asıldığına dair ilan  tutanağı düzenlenir

             - İhale dosyasına genel ve özel şartlar takılır .

             - İhale günü   ihaleye katılmak isteyen kişi ve tüzel kişiler belirtilen teminatı  makbuz karşılığında Kayyım  muhasebe servisine, ikametgah senedi ve nüfus cüzdan suretini ibraz ederek yatırır.

             -  İhale saatinden önce bu belgelerini Kayyım İhale Komisyon Başkanlığına teslim ederler. İhale saatinde ihaleye katılırlar.  İhalesi üzerinde kalmayan ya da el çeken istekliler ihalenin bitiminde teminatlarını muhasebe servisinden   alırlar.

             - Teslim edilen belgeler ihale açılış tutanağına işlenir.

             - İhale saati gelince ilanda belirtilen sırayla taşınmazların ihalesine başlanır. Komisyon Başkanı gerekli gördüğü hallerde sıralamaya uymaz. Her dosya  için ihale tutanağı (artırma-eksiltme) düzenlenir. Pey sürenler, el çekenler bu tutanağa ihale sırasında yazılır.

             - İhale üzerinde kalana artırma tutanağı, genel ve özel şartlar imzalatılır.

             - İhalenin yapıldığı gün  kiralanan taşınmazmala ihale geçici komisyon kararı düzenlenir. Düzenlenen geçici komisyon kararı Kayyımın onayına sunulur.

             - Kayyım 15 işgünü içerisinde ihaleyi onaylar yada iptal eder.

             - Kayyımca onaylanan ihale kararları en geç 5 iş günü içerisinde ilgisine iadeli- taahhütlü tebligat çekilerek bildirilir. 15 gün içerisinde gelip 1 yıllık kira bedelini yatırarak sözleşme yapması istenir.

             - Bu süre zarfından müracaat eden istekliye 3 adet kira sözleşmesi en geç 2 gün içerisinde  düzenlenir ve  Kayyım yada yetki verdiği astın  kontratı imzalamasından sonra  önceden imza sirkülerinin bulunduğu (İstanbul 8.veya 18.noter) notere tasdik ettirilmesi kiracımızdan istenir.

             - Bu süre zarfında müracaat etmeyenlerin teminatları ilgili dosyaya irad kaydedilir.

             - Geçici ihale komisyon kararı kayyım makamı tarafından onaylanmadığı takdirde ilgiliye tebligat çekilir. Geçici ve ek teminatını alması istenir.

             - Noterden tasdikten gelen kontratların bir sureti ilgiliye verilir. Bu sureti de dosyaya takılır. Kayyım tayin eden mahkemeye bir örneği gönderilerek bilgi verilir. Ve bilgisayara 1 yıllık kira tahakkuku  girilir.

 

            4. Kayyımdan olur alarak yapılan kiralama şekli

             Kayyımla idare edilen taşınmazmallar aşağıdaki hallerde makam oluru alınarak kiralama yapılmaktadır.

             - Bir taşınmazmal  daha önce 3 defa ihaleye çıkarıldığı halde istekli çıkmaması halinde, taşınmazmalı kiralamak istediğini yazılı olarak müracaat edene makamdan olur alarak komisyonca takdir edilmiş bedel üzerinden müracaat edene  kiralama yapılmaktadır.

            

             Bu tür kiralamalarda yalnız arsa kiraya  verilmiş gibi mütalaa edilmekte olup, taşınmazmalın emlak beyanına esas değerinin %5 kiralama bedeli olarak belirlenmektedir. Taşınmazmalın üzerindeki onarılacak bina dikkate alınmaz.

           

            Kayyım Bürosundan onarım karşılığı kiralanan taşınmazmallar özel şartlarda belirlenecek kurallara göre  10 yıl süre ile kiralanabilir. Bu süre içinde kiralanan  taşınmazmalın arsa kirası kiralayandan tahsil edilir. Taşınmazmalın üzerindeki musakkaf  kiralayan tarafından dilediği gibi kullanılır.

 Günün en çok konuşulan ismi Akın İpek olmaya devam ediyor. Fettullah Gülen'in para kasası olduğu iddia edilen Akın İpek'in sahibi olduğu medya grubuna kayyum atanması ile birlikte pek çok kişi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Akın İpek'in sahibi olduğu şirketlere kayyum atanmasını ardından bugün polisler tebligat yapmak için Bugün TV'nin binasına gittiler. Bina önünde polisler ve olayı protesto eden kalabalık arasında arbede yaşandı. 


AKIN İPEK KİMDİR?

Hamdi Akın İpek (d. 3 Mart 1963, Adana) Ankara TED (Türk Eğitim Derneği)'den sonra İngiltere'de ekonomi, Hacettepe Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. 

Kariyeri

1948 yılında babası Ali İPEK tarafından kurulan İpek Matbaacılık yönetim kurulu başkanı. Koza İpek Holding yönetim kurulu başkanı. İpek Üniversitesi'ni kurmuştur.
 

Koza - İpek Holding grubuna yönelik MASAK baskını sonrasında Akın İpek kayıplara karışmış durumda. İktidara yakın medyanın manşetlerine '7 milyar doları sıfırladı kaçtı' başlığı yansırken Akın İpek 'in özel jetiyle İngiltere'ye uçtuğu iddiası var. 

 

Koza - İpek grubuna yönelik operasyonda hakkında gözaltı bulunan 6 kişiden sadece Akıp İpek bulunamadı. Akın İpek başsavcılığın açıklamasına göre 'FETÖ örgütüne finans desteği' sağlamakla suçlanıyor. Fethullah Gülen'in para kasası olarak nitelenen Akın İpek 'in şu anda nerede olduğu bilinmiyor. POLİSLER BİNAYA GİRDİLER

Koza İpek Grubu'nun Ankara'daki binasında polis ile bina önündeki grup arasında arbede yaşandı. Ankara'daki binaya girmeye çalışan polis eşliğindeki yetkililer ve holding çalışanları arasında uzun süren tartışmalar sonrasında yaşanan arbede sonucu yetkililer polisle birlikte binaya girdi.
 
Koza İpek'in İstanbul'daki medya grubunun Mecidiyeköy'deki binası önünde de Ankara'daki olay öncesinde de benzer bir olay yaşandı. 
 
İstanbul'daki bina önünde olay sonrasında yer konuşan şirketin bir avukatı, gelen kişilerin kendilerini organize şubeden geldiklerini söyledi ve "Ancak ellerinde resmi belge olup olmadığını sorduk ama olmağını gördük" dedi.
 
Binaya girmek isteyen yetkilileri, şirketten görevliler engelledi.
 
Avukat, gelen kişilerin bu durumla ilgili tutanak tutacaklarını söyleyip, gittiklerini belirtti.
 
 
 
Avukat şöyle konuştu:
 
"Siz görevli kişi misiniz, görevlendirme yazısını ibraz eder misiniz dedik. Biz kendisine ısrarla görevli olup olmadığını sorduk. Ben aynı zamanda şirketin de avukatıyım. Kendisi tebliğe uygun ortam yoktur diyerek tutanak tutar giderim dedi. Kendisi tutanak tutacağını söyleyerek ayrıldı. Biz de tutanağımızı tutuyoruz.". 
 
 
 
ŞİRKET AVUKATI: ISLAK İMZALI BELGE GEREKİYOR
Şirketin bir diğer avukatı ise, tebligat için ıslak imzalı belge gerektiğini ifade etti ve şöyle devam etti:
 
"Islak imzalı tebliğ gerekiyor. Ankara'dan bir faks olabilir, gerçek olup olmadığını nereden bileceğiz? Tebliğ edilmiş bir karar olmadığı için bekliyoruz. Bir bankaya diyelim ki yazı yazacağız. Bunda dahi elden takip yetkisi yoksa, davanın tarafı olarak dahi tebliğ edemez. Islak imzalı olarak tebliğ edilir."
 
Şirket binası önünde olayın öncesinde, kayyum atamalarıyla ilgili olarak eylem yapıldı.
 
TANAL: ELLERİNDE BELGE YOKTU
Olay sırasında binanın önünde bulunan ve gelen ekiplerle birebir konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, gelen kişilerin ellerinde resmi belge olmadığını söyledi. 
 
Koza İpek Grubu'nan atanan kayyumlardan Av. Hasan Ölçer, Hürriyet Dünyası'na konuştu
Koza İpek Grubu'nan atanan kayyumlardan Av. Hasan Ölçer, Hürriyet Dünyası'na konuştu
Tanal, gelen kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıklarını ancak, kimliklerini ibraz ettiklerini söyledi.
 
Tanal, söz konusu kişilerin elinde yetki belgesi olmadığını, tebligatı yapan kişinin elinde  elinde bir yetki belgesi olmadığını söyledi. Tanal "Buraya gelen ikiş yetkisizdir. Savcılar, istihbarat memurların posta memuru gibi kullanamaz. Memurdan kasıt adliye çalışanlarıdır" dedi.
 
TGS/KULELİ: TÜRKİYE'YE YAKIŞTIRAMIYORUM
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, “Ben bu durumu Türkiye’ye yakıştıramıyorum. Bu açıklanabilir, anlam verilebilir bir şey değil. Hukuk bitmiştir. Hukuk yürütme elleriyle bitirilmiş” dedi.


AKIN İPEK VE MELEK İPEK'TEN SERT AÇIKLAMA

Koza - İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, Bugün TV'de grubuna kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İpek, "Elinde vicdanı olan hiçbir hakim böyle bir karar veremez" dedi. İpek'in annesi Melek İpek ise yaptığı açıklamada, "Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok. İftihar ediyorum" diye konuştu.
 
İpek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ile Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanması ile ilgili şu yorumda bulundu: Yargı mensuplarına bir şey söylemiyorum. Elinde vicdanı olan hiçbir hakim böyle bir karar veremez. Bundan sonra bizim hakkımızda söylenecek olanların hepsinin yalan olduğunu, belgeleriyle cuma günü savcılığa teslim ettiğimi söyleyeyim. Yarın arkadaşlarımız itirazda bulunacaklar. Ama makul şüphe diye bir şey çıktı. Benim yurt dışına gitmiş gayri meşru 1 kuruş param varsa ben onu nereye isterlerse hibe edeceğim."
 
 
 
'HERKEZ YERİNDE KALSIN'
 
Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek bir açıklama yaptı. İpek, “Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok. İftihar ediyorum. İnsanlar da insan gibi yaşayacaksa dimdik ayakta duracağız. Kimin ne kadar hakkı varsa o konuşmalı. Biz 15 yaşından beri vatanımıza hizmet veriyoruz. Bizim ailemizde şehitler gaziler var. Ben Sütçü İmam’ın torunuyum. Asla ve asla yılmıyorum. Onlardan tek ricam var üzülmesinler otobüslerle gelmeye kalkıyorlarmış. Herkes yerinde kalsın bekleyelim görelim. Allah en iyisini bilir. Allahtan korkan hiç kimseden korkmaz. Allah’tan korkmayan herkesten korkar” dedi. 
 
 
 
'15 YAŞIMIZDAN BERİ VATANA HİZMET EDİYORUZ'
 
Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek bir açıklama yaptı. İpek, “Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok. İftihar ediyorum. İnsanlar da insan gibi yaşayacaksa dimdik ayakta duracağız. Kimin ne kadar hakkı varsa o konuşmalı. Biz 15 yaşından beri vatanımıza hizmet veriyoruz. Bizim ailemizde şehitler gaziler var. Ben Sütçü İmam’ın torunuyum. Asla ve asla yılmıyorum. Onlardan tek ricam var üzülmesinler otobüslerle gelmeye kalkıyorlarmış. Herkes yerinde kalsın bekleyelim görelim. Allah en iyisini bilir. Allahtan korkan hiç kimseden korkmaz. Allah’tan korkmayan herkesten korkar” dedi. 


Vasi gibi vesayet organlarından birisir. ancak kayyumluğun fonksiyonları vasilikten farklıdır. vasi vesayet altındaki kimsenin hem kendisini gözetlemek, hem de malvarlığını yönetmek ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atandığı halde, kayyum sadece belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için görevlendirilir. bununla beraber kanunda aksi belirtilmiş olmadıkça vasiye ait hükümler kayyum hakkında da uygulanır.

kayyumun atanmasını gerektiren haller kanunlarda açıkça belirtilmiştir. bundan ötürü kayyumun atandığı iş ile görevleri ve yetkilerinin sınırları saptanır.

kayyumun atanmış olması temsil edilecek kişinin fiil ehliyetinin kısıtlanması sonucunu doğurmaz.

kayyumluk daha çok iradi temsile yaklaşan bir temsil ilişkisine benzer.

kayyumluğun üç türü vardır. bunlar:

1. temsil kayyumluğu

2. yönetim kayyumluğu

3. isteğe bağlı kayyumluktur.
 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenen ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Sürer tarafından verilen kayyum atama kararında başsavcılık tarafından alınan bilirkişi raporuna yer verildi. Kayyum atama kararı verilmesine söz konusu şirketin bilinçli olarak tesis edilen kurumlardan oluşturulduğu, bu kurumların birbirleri ile ilişkili oldukları, kurum ortaklık yapılarında yer alan kişilerin neredeyse tüm şirketlere hakim derece aynı kişilerden oluştuğu, kurumların aynı adreste oldukları, farklı adreste olanların ise başka yerde oldukları gerekçe gösterildi.

 

CMK 133/1 maddesine atıf yapılan kararda şu ifadeler yer aldı: “Suçun bir şirket faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde soruşturma ve kovuşturma sürecinde hakim veya mahkeme şirket işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak kayyum atayabilir.”

 

Rapor ile şirket faaliyeti çerçevesinde suç işlendiği hususunda kuvvetli şüphe oluşturacak sebepler belirdiği ileri sürülen kararda, soruşturma aşamasında bu delillerin toplanabilmesi ve madde gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi şirketlere kayyum atanması zaruri göründüğünü kaydedildi.

 

Kararda ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Belirtilen şirketlere sadece denetim yönünden kayyum atanması bu suçların işlenmesine engel olamayacağı gibi delillerin toplanması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünden yetersiz kalacaktır. Bu sebeplerle hakimliğimizce anılan şirketlere yönetim organının yetkililerinin tümü ile devredildiği kayyum tayini zorunlu görülmüştür.”

 

Kararda ayrıca savcılığın talebi üzerine hakimlik tarafından kayyum olarak atanacak kişilerin isminin de istendiği belirtildi. Karar ile aralarında Bugün TV, Bugün Gazetesi’nin de bulunduğu 22 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Atanan kayyumların derhal şirketlerin faaliyetlerini devralmalarına karar veren nöbetçi hakimlik, kayyumlar için atandıkları şirketlerden ödenmek üzere 10 bin TL aylık verilmesine hükmetti.

 

Verilen karar 7 gün içerisinde bir üst hakimlik olana 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etmek hakkı bulunuyor.

Son Güncelleme: 10.11.2016 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8

banner7