Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye'de Oturum İzni ve Vatandaşlık İşlemleri Hakkında Her Şey...

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'de oturum izni ve vatandaşlık işlemleri, sınırların giderek küçüldüğü dünyada farklı ülkelerde yaşam, yerleşme, çalışma, evlilik ve eğitim

Okeanos
Okeanos
19 Mart 2019 Salı 19:16
Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye'de Oturum İzni ve Vatandaşlık İşlemleri Hakkında Her Şey...

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye'de Oturum İzni ve Vatandaşlık İşlemleri Hakkında Her Şey...

Sınırların giderek küçüldüğü dünyada farklı ülkelerde yaşam, yerleşme, çalışma, evlilik ve eğitim gibi sebeplerden dolayı başka bir ülkede bulunmak daha kolay bir hal aldı. Başka bir ülkede sebep ne olursa olsun yaşam sırasında çok sayıda evrak işlemi gerçekleştirilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30. Maddesinde altı türde ikamet izni düzenlenmiştir.

1-KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

2- AİLE İKAMET İZNİ

3- ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

4- UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

5- İNSANİ İKAMET İZNİ

6- İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ

Ülkeye girişler sınır kapılarından gerçekleştirilir. Ülkeye girebilmek için geçerli bir pasaport sahibi olmak gerekir. Yabancı pasaport ya da dengi belgelerini sınır kapılarında yetkililere göstererek işlem yaptırmaları gerekmektedir.

Türkiye ile birçok ülke arasında vize muafiyeti anlaşması yapılmış, bu anlaşma kapsamında Türkiye’de 90 güne kadar kalabilirler. 90 günden daha fazla kalmak isteyen bireylerin gerekli vize için başvuruda bulunması gerekir.

Vizeden muaf tutulan kişiler, güncel ikamet izni bulunan yabancı kişiler, 15/07/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesi uyarınca edinilmiş ve geçerli yabancılara mahsus damgalı pasaport hamili kişiler, Türk vatandaşlığında gönüllü olarak vazgeçmiş kişiler Türkiye’ye girereken vize şartı aranmaz. Mücbir sebeplerle Türk hava ve deniz limanlarına girmek zorunda kalan araçlarda bireylerin karaya çıkma ve deniz limanlarına gelerek gezme amacıyla bulunanlara 72 saati geçmemek şartıyla vize zorunluluğu uygulanmaz.

Havalimanı Transit Vizeleri

•             Türkiye’den transit geçecek yabancı ülke vatandaşları, havalimanı transit vizesi şartı getirilebilir. Havalimanı transit vizeleri, en fazla altı ay içinde kullanılmak üzere konsolosluklar tarafından verilir.

•             Vize Verilmeyecek Yabancı Ülke Vatandaşları

•             Ülkeye girişi yasaklanan kişiler

•             Güncel pasaport sürelerinin başvurdukları vizeden en az 60 gün daha fazla geçerlilik süresi olmayan kişiler

•             Ülkeye girişi tehlikeli olduğu düşünülen kişiler

•             Toplum sağlığını riske debilecek kişiler

•             Yasal suçlu ve hükümlüler

•             Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar

•             Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar

•             Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar

•             Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler

İkamet tezkereleri, 210 sayılı Değerli Evraklara İlişkin Kanun hükümlerine göre değerli belgelerdir. Tutarlar her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen belge ücretine tabidir. Herhangi bir ülkenin vatandaşları için belge ücreti muafiyeti söz konusu değildir.

Kanunun 20 nci maddesi ikamet izninden muafiyet düzenlemektedir. Söz konusu maddeye göre; Türkiye'deki diplomatik ve konsolosluk misyonlarının üyeleri, diplomatik ve konsolosluk görevlilerinin aile üyeleri, Dışişleri Bakanlığı'na bildirildikleri takdirde ve statüleri sözleşmelerle belirlenen uluslararası kuruluşların temsilcilerinden muaf tutulurlar.

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de ikamet işlemleri sırasında çok sayıda yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi İstanbul’un en merkezi semtlerinden biri olan Şişli Perpa Ticaret Merkezi’ndeki ofisinde tüm ikamet, şirket kuruluşu, vatandaşlık işlemleri için gerekli tüm yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme hizmetini geniş bir ekiple sürdürmektedir.

Kurulduğu günden bu yana uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme ve çeviri hizmeti anlayışını etik değerlerine bağlı kalarak sürdüren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi aynı yaklaşımı ikamet tercümesi ve ikamet çevirisi işlemlerinde de sürdürmektedir.

Vatandaşlık, vize, oturum, ikamet vb vize türlerinde ya da başvuru sürecinde yazılı ve sözlü tercüme ve çeviri hizmetini tercüman, editör ve denetmenlerden oluşan geniş bir kadro ile yürüten Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme yıllardır bu anlamda sektör liderliğini elinde tutmaktadır. İngilizce tercüme, Arapça tercüme, Rusça tercüme ve bütün dillerde talep edilmesi halin kısa sürede ve hesaplı olarak hizmet vermektedir.

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE iKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN

                Kanun Numarası                                             : 5683

                Kanun Tarihi                                                     : 15/7/1950

                Yayımlandığı R. Gazete : Tarih                   : 24/7/1950 Sayı : 7564

                Yayımlandığı Düstur : Tertip                       : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2258

Umumi Hükümler

                Madde 1 – Türkiye'ye girmesi kanunlarla memnu bulunmayan ve Pasaport Kanununun hükümlerine uygun şekilde gelen yabancılar, kanunlarla tayin olunan kayıt ve şartlar dairesinde Türkiye'de ikamet ve seyahat etmek hakkına haizdirler.

                Madde 2 – Yabancıların girmekten ve ikametten kanunla menedilmiş oldukları yerlerden başka, memleketin muayyen mıntakalarında münferit veya toplu bir halde ikamet veya seyahatleri Bakanlar Kurulu kararı ile menedilebilir.

                Bakanlar Kurulu bu gibi tedbirlerin mukabele bilmisil olmak üzere muayyen Devlet tebaalarına tatbikına da karar vermeye yetkilidir.

İkamet Beyannamesi

                Umumi hüküm (2)

                Madde 3 – Türkiye'de bir aydan fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat etmekle ödevlidirler. Bu beyanname hiç bir harç ve resme tabi değildir.

İş tutmak maksadıyla Türkiye'ye gelen yabancılar geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halde çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi almış bulunmalıdırlar.

                Konferans, konser vermek gibi kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere turneye çıkmış olup da Türkiye'ye gelen yabancılar, bu faaliyetleri bir aydan fazla sürmemek şartiyle, bu kayıttan müstesnadır.

                Müşterek pasaportla gelenlerin tabi olacakları hususi muamele

                Madde 4 – Seyahat maksadiyle veya beşinci maddede yazılı maksatlarla Türkiye'ye müşterek pasaportla gelen yabancılar iki ay müddet içinde ikamet tezkeresi almakla mükellef değildirler. İcap eden hallerde bu müddet vilayetlerce iki ay daha uzatılabilir.

Müşterek pasaportla gelenlerden her birine kimliklerini gösterir resim ve harçtan muaf birer vesika verilir.

Müşterek pasaportla gelen yabancılardan grup gittikten sonra Türkiye'de kalacak olanlar hakkında bu kanunun ve Pasaport Kanununun hükümleri dairesinde muamele yapılır.

                "Turist" damgalı vize ile veya kongre, konferans ve sair kültürel gösteriler için gelenlere hususi muamele

                Madde 5 – Milli veya Milletlerarası, tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festival, spor müsabakaları, kongre ve konferanslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle veya Bakanlar Kurulunca tayin olunacak yerlerde ziyaret, tedavi veya hava değiştirme maksadiyle "Turist" damgalı giriş vizeleriyle gelecek yabancılar bu vizelerinde ikamet bakımından tahdidi tazammun eden bir şerh mevcut değilse dört ay müddetle ikamet tezkeresi almakla mükellef değildirler.

                Triptik vesikalariyle gelenler için hususi muamele

Madde 6 – Triptik vesikalariyle, Milletlerarası Turizm ve Otomobil Birliğinin gümrüklerden giriş karneleriyle gelen yabancı seyyahlar dört ay müddet için ikamet tezkeresi almakla mükellef değildirler.

                İkamet tezkeresinin reddolunacağı haller

                Madde 7 – A) Sırf iş tutmak için gelecek sanat ve meslek erbabı olup da tutacağı iş, kanunlar gereğince Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan;

                B) Türk kanun veya örf ve adetleriyle yahut siyasi icabatla telif edilemiyecek durumda olan veya faaliyette bulunan;

                C) Türkiye'de kalmak istediği müddet zarfında yaşamak için maddi imkanları meşru bir şekilde temin edemiyeceği sabit olan;

                D) Türkiye'ye girmesi memnu olup da her nasılsa girmiş bulunan;

                E) Türkiye'de oturduğu müddetçe huzur ve asayişi ihlal eden;

                Yabancılara ikamet tezkeresi verilmez.

                İkamet müsaadesinin süresi

                Madde 8 – Yabancılara verilecek ikamet müsaadesinin süresi, mevzuatın ve yabancı Devletlerle aktedilmiş bulunan anlaşmaların hükümleri dairesinde ve mümkün mertebe, müracaat sahibinin talebi nazarı itibara alınmak suretiyle tesbit olunur.

                İkamet tezkerelerinin süresi (1)

                Madde 9 – (Değişik:14/5/1998-4360/1md.)

                İkamet tezkerelerinin süresi beş seneliktir. Karşılıklılık ilkesi uyarınca bu süre Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit edilebilir.

                Süresi biten ikamet tezkeresi üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.

                İkamet tezkereleri şahsi olmakla beraber karı, koca ve bunların onsekiz yaşını doldurmamış çocuklarına ya hepsi için, yahut çocukların baba ve analarının refakat hanesine kaydı süretiyle müşterek ikamet tezkeresi verilebilir, iş sahibi olanların şahsi ikamet tezkeresi almaları zorunludur.

                İkamet tezkerelerinin yenilenmesi veya sürelerinin uzatılması (2)

                Madde 10 – (Değişik:14/5/1998 - 4360/2 md.)

                Türkiye'de ikamet tezkerelerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar bu tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren onbeş gün içinde 3 üncü maddede yazılı makamlara bizzat veya bilvasıta müracaat ederek 9 uncu madde hükümleri çerçevesinde yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdürler.

                Tezkerelerde yazılı sürenin sona ermesinden önce de müracaat yapılabilir.

Medeni hallerinde ve Türkiye'de ikamet sebeplerinde değişiklik olmayan yabancılar yenileme veya süre uzatma muamelesi için 3 üncü maddede yazılı beyannameyi vermezler.

                İkamet tezkerelerini kaybedenler

                Madde 11 – İkamet tezkerelerini kaybedenler derhal ilgili makama müracaatla yenisini almaya mecburdurlar. Bunlara kaybettikleri ikamet tezkerelerinin müddeti süresince muteber olmak üzere yeniden ikamet tezkeresi verilir. Kaybolan tezkere harca tabi bulunuyorsa bunların yerine verilecek yeni ikamet tezkerelerinden dokuzuncu maddede yazılı harçların yarısı alınır.

                Medeni hallerinde değişiklikler olanlar

                Madde 12 – Yabancılar medeni hallerinde husule gelecek değişiklikleri bu değişikliğin husulünden itibaren 15 gün içinde bulundukları mıntaka zabıta makamlarına imzalı bir beyanname ile haber vermeye ve keyfiyeti ellerindeki ikamet tezkerelerine kaydettirmeye mecburdurlar.

Bu beyannameler her türlü harç ve resimden muaftır.

                Geçici olarak Türkiye'den ayrılanlar (1)

                Madde 13 – (Değişik:14/5/1998 - 4361/1md.)

İkamet tezkeresi sahibi yabancılardan, geri dönmek üzere Türkiye dışına giden ve ikamet tezkeresinin süresi bitmeden dönenler için vize aranmaz.Bu yabancıların, sınır kapılarında geçerli ikamet tezkerelerini ibraz etmeleri Türkiye'ye girişleri için yeterlidir.

Türkiye İçinde İkamet ve Seyahat Şartları

                İkamet değişimi

                Madde 14 – İkamet tezkeresi hamili yabancılar ikametgahlarını değiştirdiklerinde keyfiyeti 48 saat zarfında gerek çıktıkları, gerek naklettikleri yerdeki polis veya jandarma karakoluna bizzat veya bilvasıta veya taahhütlü mektupla haber vermeğe mecburdurlar.

Otel, pansiyon gibi yerlerde oturan yabancılar için bu ihbar mecburiyeti bu yerlerin sahibi, müsteciri veya idarecilerine aittir.

                İş tutan yabancıların mükellefiyeti

                Madde 15 – Yabancılar, Türkiye'de ancak kanunun kendilerine menetmediği işleri tutabilirler.

Türkiye'de serbest olarak veya memur, müstahdem ve işçi sıfatiyle çalışacak yabancılar keyfiyeti işe başladıklarından itibaren en çok 15 gün zarfında ikamet ettikleri yerin polis veya jandarma karakoluna bizzat veya bilvasıta haber vermeğe ve ikamet tezkerelerine kaydettirmeğe mecburdurlar.

                Yanlarında yabancı çalıştıranların mükellefiyeti

                Madde 16 – Evlerinde veya idareleri altında bulunan yerlerde bir yabancıyı her hangi bir sıfatla çalıştıran hakiki veya hükmi her şahıs o yabancının adını ve soyadını, tabiiyetini, mesleğini, taşıdığı ikamet tezkeresinin tarih ve sayısını, ikametgah adresini ve gördüğü işle aldığı maaş ve ücret miktarını gösterir imzalı bir beyannameyi yabancının işe başlamasını takip eden en çok 15 gün içinde en yakın polis veya jandarma karakoluna vermeğe mecburdurlar.

                Siyasi mülteciler

                Madde 17 – Siyasi sebeplerle Türkiye'ye sığınan yabancılar ancak İçişleri Bakanlığınca müsaade olunacak yerlerde ikamet edebilirler.

                Yabancıların hüviyetlerini ispat mecburiyeti

                Madde 18 – Yabancılar, hüviyet varakasını, ikamet tezkerelerini veya pasaport ve kontrol fişlerini her istenişte polis veya jandarmaya göstermeğe mecburdurlar.

                Yabancıların Türkiye'yi Terke Davet veya Sınır Dışı Edilmeleri Halleri

                Muzır şahıslar

                Madde 19 – İçişleri Bakanlığınca memlekette kalması umumi güvenliğe, siyasi ve idari icaplara aykırı sayılan yabancılar verilecek muayyen müddet zarfında Türkiye'den çıkmağa davet olunur. Bu müddetin sonunda Türkiye'yi terketmiyenler sınır dışı edilebilirler.

                Pasaportlarını yenilemiyenler

                Madde 20 – Usulüne uygun olarak Türkiye sınırlarına girmiş oldukları halde pasaportlarını zayi etmiş olan veya pasaportlarının hükmü kalmamış bulunan yabancılar, kendilerine ilgili makamlarca resmen ihtar vukubulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde pasaport veya tabiiyet ilmühaberi almağa mecburdurlar.

                Karar almağa yetkili makamlar

                Madde 21 – Bu kanunda derpiş edilen sınır dışı kararını almaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

İçişleri Bakanlığı, lüzum göreceği sınır ve sahil illerine memleketin umumi güvenlik ve nizamı noktasından derhal çıkarılmaları lazımgelen yabancıları istizan etmeden sınır dışı etmek yetkisini verebilir. Bu iller bu yetkiye göre işlem yaptıkları takdirde keyfiyeti mucip sebepleriyle birlikte İçişleri Bakanlığına bildirmeğe mecburdurlar.

                (Değişik son fıkra: 5/1/2011-6097/1 md.) Tabiiyetsiz veya Türk kültürüne bağlı olmayan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerine İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

                Madde 22 – (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/134 md.) Türkiye’den sınır dışı edilenler İçişleri Bakanlığının hususi müsaadesi alınmadıkça Türkiye’ye dönemezler, bunlardan ağır ceza mahkemesinin görevine giren bir suçtan dolayı Türkiye’de mahkûm olmuş ve cezası çektirilerek sınır dışı edilmiş olanlar bir daha Türkiye’ye giremezler; ancak İçişleri Bakanlığının müsaadesiyle durmadan transit geçmeleri caizdir.

                Sınır dışı edilenlerin yol masrafları kendilerine aittir. Bu masrafları ödemekten aciz olanların sevkleri Devletçe sağlanır.

                Madde 23 – Memleket dışına çıkartılmalarına karar verilipte pasaport tedarik edemediklerinden veya başka sebeplerden dolayı Türkiye'yi terkedemiyenler İçişleri Bakanlığının göstereceği yerde oturmağa mecburdurlar.

                Madde 24 – (Değişik : 23/1/2008-5728/135 md.)

12 ve 15 inci maddelerle 18 veya 19 uncu maddeler hükümlerine makbul bir sebebe müstenit olmaksızın riayet etmeyenlere mahallî mülkî amir tarafından yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

                Madde 25 – 17 nci ve 23 üncü maddeler gereğince oturmaya mecbur kılındıkları yerlerden kaçanlar mülki amir tarafından beşyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. (1)

                Madde 26 – (Değişik : 2/7/2012-6352/42 md.)

Sınır dışı edildikleri veya Türkiye’yi terke davet olundukları hâlde müsaadesiz gelmeye mütecasir olan yabancılar mülki amir tarafından ikibin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır ve sınır dışı edilir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, tüm ikamet işlemlerinde yeminli tercüme ve yeminli çeviri, noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri işlemlerini uluslararası kalite güvencesi ile sağlamaktadır.

Daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da [email protected] adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner8